זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

המדור ישלח לעו''ה אישור על זכאות לאחוזי הגמול והעתק לגזברות. בחינוך העל-יסודי, נשלחים האישורים והעתקיהם למדור דירוג בחינוך העל-יסודי באגף כוח אדם בהוראה בירושלים. המדור שולח אישור לאחוזי גמול לבעלות והעתק לעובד ההוראה. בחינוך ההתיישבותי נשלח האישור של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה, המקבלים את שכרם באמצעות האגף לחינוך ההתיישבותי, למדור כוח אדם באגף, ואילו האישורים המיועדים לעובדי הוראה והמועסקים על ידי בעלות פרטית, נשלחים אל אגף כוח אדם בהוראה בירושלים. בחינוך העצמאי בבתי ספר יסודיים האישור נשלח לאגף החינוך המוכר בירושלים. )ט( לעיל( יקבל טופס בקשה לאישור 3 ב. עובד הוראה שהשתלם במסלול אישי )ראו סעיף ''גמול השתלמות'' במחלקה להשתלמות עובדי הוראה ויגיש אותו למפקח על ההשתלמות במחוז, בצירוף אישור רשמי מהמוסד שבו למד, המציין את שם העובד, את מספר תעודת הזהות שלו, את פירוט נושאי הלימוד ומספר שעות הלימוד. כמו כן אישור שעמד בחובות ההשתלמות, את מקום ההשתלמות ואת המועדים שבהם היא התקיימה. הודעות על הזכאות ליחידות גמול נשלחות כאמור ב-א' לעיל. ג. מפקחים ומורים במכללות: פניות של מפקחים בנושא אישור גמולים תוגשנה למחלקה לענייני עובדים בירושלים. עובדי הוראה בסמינרים, במכללות ובבתי מדרש להכשרת עו''ה יפנו למחלקה להכשרת עו''ה בירושלים. בקשות לאישור גמולים על סמך לימודים במסלול האישי תופנינה אל המחלקה להשתלמות עו''ה בירושלים, בצירוף האסמכתאות המפורטות בסעיף ב' לעיל. בירורים וערעורים 8.6 א. עובד הוראה שלא קיבל אישור על זכאותו לאחוזי הגמול מאגף כוח אדם להוראה, דלעיל. 6 תוך פרק זמן סביר, יפנה לצורך בירור ליחידות המפורטות בסעיף ב. עובד הוראה רשאי לערער על החלטת המחלקה להשתלמות עו''ה, או החלטת אגף כוח אדם בהוראה בענייני גמול השתלמות. הערעור יופנה אל ועדת החריגים במחלקה להשתלמות עו''ה, או אל המחלקה לדירוג והסמכה באגף כוח אדם יום מתאריך ההודעה על ההחלטה. 60 בהוראה - הכול לפי העניין - תוך ג. ועדה פריטטית עליונה, בראשות מנהל המחלקה לתנאי שירות ובהשתתפות נציגי המחלקה להשתלמות עו''ה, אגף כוח אדם בהוראה, החשבות ונציגי ארגוני המורים, תשמש ועדת ערעורים ופרשנות. הממונה על דירוג והסמכה באגף כוח אדם בהוראה ישמש מרכז הוועדה. ( 9 חוזר מנכ''ל תשס''ב ) על פי הסכמי עבודה יינתנו בכל שנת לימודים מענקי השתלמות לעובדי הוראה המשתלמים במסגרות מתאימות, כמפורט להלן: רשאים להגיש בקשה למענק עובדי הוראה בכל שלבי החינוך, לרבות מורים המועסקים בחלק ממשרתם בתפקידי הדרכה, והמנהלים. עובדי הוראה בשנת שבתון אינם זכאים למענקי השתלמות. א. זכאות: . רשאים להגיש בקשה למענק שעות השתלמות: עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים, 1 במוסדות חינוך על-יסודיים, בבתי מדרש להכשרת עובדי הוראה, שהם חברים בארגוני המורים. . זכאים למענק שעות השתלמות: עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדי הוראה 2 מענק השתלמות 9.6 מענק השתלמות 9.6 בירורים וערעורים 8.6

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

28/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online