זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

שסיימו שתי שנות עבודה לפחות, והמועסקים בפועל בשנה הנוכחית בהיקף של שליש משרה לפחות ולא יותר ממשרה ושישית המשרה. שעות מענק בסך הכול או בהחזר 12- . עובדי הוראה שכבר זכו במשך שנות עבודתם ב 3 שכר לימוד אקדמי מלא לשלוש שנות לימוד, וכן עובדי הוראה בשנת שבתון שאינם זכאים למענק נוסף. . מספר שעות המענק שיאושרו לעובד הוראה ייקבע לפי מספר שעות לימודיו, 4 כמפורט להלן: א. מספר השעות השבועיות המזכות במענק: מספר שעות לימוד שיעור מענק ההשתלמות 2 ש''ש 8 - 6 3 ש''ש 11 - 9 4 ש''ש ויותר 12 שעות שנתיות 4- קורס אקדמי באוניברסיטה הפתוחה שווה ל הערה: ב. מספר השעות הבודדות המזכות במענק: מספר השעות בקורס/ים שיעור מענק ההשתלמות ש''ש 2 שעות במשך השנה 224 - 169 ש''ש 3 שעות במשך השנה 308 - 225 ש''ש 4 שעות במשך השנה, או יותר 309 . עובד הוראה הלומד ביותר מקורס אחד המזכה במענק שעות השתלמות יצרף את 5 מספר השעות הנלמדות בכל קורס כמכלול אחד, לעניין חישוב מספר שעות הלימוד בקורס. . עובד הוראה המועסק בחלק ממשרתו במשרד החינוך ובחלק ממשרתו בבעלויות 6 אחרות, או ברובדי חינוך שונים, יהיה מבחנו הקובע, הן לעניין חישוב מספר השעות שהוא מועסק בהן בפועל והן לעניין קביעת הבסיס לתשלום שעות המענק, המסגרת שבה הוא מועסק במספר רב יותר של שעות. הערות: , וכן 14 . חריגים באחד התחומים שלעיל יובאו לאישור ועדת העררים )ראו סעיף 1 הנוהל להגשת ערעורים להלן(. עובד הוראה המעוניין לברר בעיה הנוגעת למענק שעות השתלמות יפנה בכתב אל המפקח על ההשתלמויות, בלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות. . מענקי השעות יינתנו בהתאם לעדיפויות המפורטות להלן ובכפיפות למגבלות התקציב. 2 ב. חובות המשתלמים וזכויותיהם . מענק השעות יהיה חלק מהיקף משרתו של עובד הוראה לכל דבר ועניין. 1 . עובד הוראה לא יידרש להפחית משעות ההוראה מספר שעות זהה למספר שעות 2 המענק. , שיש עליה מחוייבות 140% בכל מקרה לא יעלה סך השעות על היקף המשרה של פרופסיונלית. עובד הוראה המקבל מענק שעות לא יהיה רשאי להשתכר מעל למשרה )לא כולל שעות המענק(. . שעות המענק מעל להיקף המשרה שיש עליה מחוייבויות פרופסיונליות ועליהן המורה 3 קבוע, אינן מקנות לו קביעות נוספת לשעות אלה לשנים הבאות. למרות האמור, דין שעות מענק כשעות עבודה רגילות לכל דבר ועניין .( 8/ חוזר מנכ''ל תשנ''ה ) . המענק יינתן רק בתנאי שהלומד מתמחה במקצוע או במקצועות הנלמדים בבתי 4 ספר.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

29/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online