זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הייחודיים של כל מחוז. ב. קורסים בנושאים מיוחדים באישור הגף להשתלמות עובדי הוראה, בתחומים שייקבעו על ידי המשרד. ג. קורסים להסבת מקצוע לתחום הוראה נוסף, וכן קורסים להסמכה לשכבת גיל נוספת. ד. קורסים להסמכה להוראת לימודי מחשב. ה. קורסים להרחבת רישיון ההוראה במקצועות נוספים, לפי דרישות הרפורמה בחינוך הטכנולוגי. ו. לימודים לתואר ''רב'' בישיבות הגבוהות המאושרות לכך, ולימוד תורה שבעל פה במוסדות המתאימים. ז. הרחבת השכלה אקדמית, לימודים אקדמיים שאינם רלוונטים למערכת החינוך. ח. לימודים אחרים. לימודים לכפל תואר נכללים בעדיפות ז' או ח', לפי העניין. הערה: ד. נוהל הבקשה תוגש על טופס מיוחד, שניתן לקבלו החל מחודש מארס בלשכות המחוזיות של משרד החינוך והתרבות ובסניפים של ארגון המורים בבתיה''ס העל-יסודיים, ובאתר האינטרנט של משרד החינוך/ ארגון המורים. עותקים ויועבר למפקח על ההשתלמויות בלשכה המחוזית של משרד החינוך 5- הטופס ימולא ב והתרבות עד סוף אפריל. התאריך המדויק מפורסם מדי שנה בשנה, בחודשים מרס-אפריל של אותה שנת הבהרה: לימודים. . הטופס יוחתם כמפורט להלן: 1 א. עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים, מורים עובדי המשרד, יחתימו את המנהל, בידיעת המפקח על המוסד. ב. עובדי הוראה בבעלויות אחרות יחתימו את מנהל המוסד ואת הבעלות על המוסד. ג. מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה יחתימו את מנהל המוסד ויעבירו את הבקשה למנהל המחלקה להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך והתרבות. . הגף להשתלמות עובדי הוראה יוציא אישורים על תנאי לפונים הזכאים, עד סוף חודש 2 מאי. התאריך המדויק יפורסם מדי שנה. . עובד שאושר לו מענק על תנאי, יידרש להמציא אישור לימודים רשמי לא יאוחר 3 מהמועד שמפורסם על ידי משרד החינוך מדי שנה בשנה למטרה זו. האישור יכלול את מספר שעות הלימודים, בשעות שבועיות או בשעות בודדות, את התואר שלקראתו העובד לומד ואת שנת לימודיו לתואר. עובד הוראה שלא ימציא אישור לימודים כזה, תבוטל זכותו למענק, והכספים ששולמו לו על חשבון המענק ינוכו משכרו )במקרה של לימודים למ''א, די באישור המציין שהמורה לומד בתוכנית מלאה לצורך קבלת מענק(. ה. ביצוע התשלום, דיווח והתחשבנות . מענק השתלמות לעובד הוראה שהוא עובד המדינה ישולם על ידי משרד החינוך 1 והתרבות. . מענק השתלמות לעובד הוראה שאינו עובד המדינה ישולם על ידי הבעלות על מוסד 2 החינוך שהמבקש מועסק בו מיד עם אישור המענק על ידי מינהלת הגף להשתלמות עובדי הוראה. משרד החינוך והתרבות יחזיר לבעלות את מענק ההשתלמות. מוסדות שלמשרד החינוך אין קשרי התחשבנות כספית אתם אינם נכללים בהסדר זה. . הודעה על המענקים תינתן למוסדות החינוך עד סוף חודש מאי. 3 ו. נוהל הגשת ערעורים עובד הוראה המבקש לערער על אי-הכללתו ברשימת הזכאים לקבלת מענק שעות, יפנה בדחיפות במכתב מנומק למפקח על ההשתלמות במחוז, ויצרף טופס בקשה לקבלת מענק. המפקח יצרף את חוות דעתו, וישלח את הבקשה לוועדת עררים. החזרי שכר לימוד 10.6

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

31/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online