זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הטופס יועבר למפקח על ההשתלמויות בלשכה המחוזית של משרד החינוך עד התאריך המצויין על גב הטופס. . עובדי הוראה המבקשים לקבל השתתפות בשכר לימוד, ימלאו את הטופס המתאים 2 וישלחו אותו בצירוף אישור על היקף לימודיהם בשנה זאת למפקח על ההשתלמויות שבמחוזם. . כותבי תיזה יצרפו לבקשה אישור על היקף שכר הלימוד הנדרש מהם. 3 . עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה יעבירו את בקשותיהם למפקח הגף 4 להכשרת עובדי הוראה בירושלים. . עובדי הוראה מהאגף לחינוך התיישבותי יעבירו את בקשותיהם למפקח על 5 ההשתלמויות באגף לחינוך התיישבותי בקריה בתל אביב. . עובד הוראה, המועסק בכמה מקומות או בכמה מחוזות, רשאי להגיש רק בקשה 6 אחת למחוז שהוא עובד בו את מרבית השעות. . המועד האחרון להגשת הבקשה הוא חודש נובמבר.* 7 משרד החינוך יפרסם מדי שנה בשנה את המועדים המדוייקים להגשת הבהרה: הטפסים. ד. הנוהל להגשת הבקשה לתשלום . עובדי הוראה בחינוך הרשמי שאושר להם החזר שכר לימוד יגישו קבלות על 1 שכר-הלימוד לגזברות במחוזות. . עובדי הוראה בחינוך המוכר )רשויות מקומיות, רשתות חינוך ובעלויות פרטיות(, 2 שאושר להם החזר שכ''ל, יגישו את הקבלות על שכר הלימוד ששילמו לבעלות על המוסד. ה. ביצוע התשלום . החזר שכר לימוד, שאושר לעובד הוראה שהוא עובד מדינה, ישולם על ידי 1 גזברות משרד החינוך והתרבות במחוז, חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות. . החזר שכר לימוד שאושר לעובד הוראה שאינו עובד מדינה ישולם על ידי הבעלות 2 על מוסד החינוך שהוא מועסק בו חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות. מדובר במוסדות חינוך שיש להם קשרי התחשבנות עם משרד לתשומת לב: החינוך והתרבות. . אגרת החינוך, דמי הרשמה, תשלומים לשירותים ותשלומי ריבית פיגורים - כל אלה 3 לא ייכללו בהחזר שכר לימוד. ינוכה מס כחוק )מס הכנסה וכדומה(. ו. אישורים מיוחדים וחריגים . לקידום נושאים מיוחדים תפעל ועדה משותפת לארגוני המורים ולמשרד החינוך. 1 ועדה זו תאשר שכר לימוד מעבר לקריטריונים שנקבעו. עובדי הוראה המשתלמים בנושאים מיוחדים יפנו לגף להשתלמויות ברחוב דבורה .91911 , ירושלים 2 הנביאה . תוקם ועדת חריגים בהרכב זה: 2 א. מנהל/ת המחלקה לתנאי שירות )יו''ר(. ב. מנהל/ת המחלקה להשתלמות עובדי הוראה. ג. נציגי שני ארגוני המורים. לפני הקצאת ההחזרים תכונס הוועדה לדיון בבעיות שיועלו על ידי ארגוני המורים. ♦ השתלמות בית-ספרית 11.6 השתלמות בית-ספרית 11.6 א. כללי העשייה החינוכית של המורים והמחנכים בבתי הספר איננה רק ההוראה הפרונטלית. פעולות רבות - חינוכיות, חברתיות, פדגוגיות ולימודיות, משלימות ומשפרות את עבודת המורה בבית הספר. אולי זו הסיבה שבגינה המשיכה מערכת החינוך להתקדם ולהתפתח למרות הקיצוצים

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

33/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online