זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הדרסטיים. פעולות אלו נעשו עד כה על ידי המורים בבתי הספר ללא כל מסגרת ברורה, באופן וולונטרי וללא קבלת תמורה כספית, שכן שכרנו שולם עבור העבודה עם התלמידים בלבד. במטרה למסגר את הפעולות הנ''ל ולקבל עבורן שכר, החלטנו למסד אותן בהסכם עבודה קיבוצי. כעת הדברים ברורים לכול, ולא ניתן לדרוש ממורים להרחיב ללא גבול פעילות ללא קבלת תמורה. , הצלחנו להנהיג נורמה חדשה למערכת החינוך, והיא 1998 בהסכם העבודה משנת ''עבודה תמורת תשלום''. ההשתלמות המוסדית הפכה את העבודה הפדגוגית למקצועית יותר ולמחייבת יותר. על הישיבות לסוב מעתה סביב נושאים מוגדרים מראש. מידע כללי ניתן להעביר באמצעות חוזרים. המתקיימת בבית הספר מתמשכת ומתוכננת השתלמות בית ספרית היא פעולה והכוללת בתוכה פעילות חינוכית, תרבותית לימודית ופדגוגית, להוציא ישיבות ציונים וימי הורים. אנו שבים ומדגישים כי ההשתלמות הבית-ספרית כוללת ישיבות מחנכים, ישיבות צוות וישיבות מועצה פדגוגית. המועצה הפדגוגית הכללית של בית הספר היא הקובעת את תוכן ההשתלמות הבית-ספרית ואת מועדיה. , הופעלה השתלמות מוסדית החל 11.5.1993 בהתאם להסכם השכר, מיום . שנה''ל תשנ''ד שימשה שנת הרצה לתוכנית. 1.1.1994 מתאריך דקות בשבוע והיא הייתה חובה על כל עובדי ההוראה. 120 ההשתלמות ארכה .31.8.1994- חובת ההשתלמות הבית-ספרית בוטלה בהסכם הקיבוצי מ הבהרה: השתלמות בית-ספרית תתקיים רק במוסדות החפצים בכך ואשר קיבלו אישור משרד החינוך. השתלמות המורים היא וולונטרית. ב. עובדי הוראה - מרצים בהשתלמויות המוסדיות עובדי הוראה שיתמנו למרצים בהשתלמויות מוסדיות יתוגמלו בהתאם. התקציב השנתי שיועמד לרשות ההשתלמויוית יכלול תשלום למרצים מצוות המורים ולמרצים מן החוץ. ג. החזר הוצאות נסיעה עובדי הוראה המשתתפים בהשתלמות מוסדית מחוץ למוסד החינוכי שבו הם עובדים - יקבלו החזר הוצאות נסיעה על פי הנהלים הקיימים. ד. מועדי ההשתלמות מועדי ההשתלמות ייקבעו על ידי מנהל/ת בית הספר בתיאום עם המועצה הפדגוגית, על פי צורכי המוסד והצוות. ה. גמול השתלמות כל שנת השתלמות תזכה בחצי גמול השתלמות. עובד הוראה שישתתף בהשתלמות מוסדית במשך שנתיים, יזוכה ביחידת גמול בכל בית ספר שבו מתקיימת השתלמות בית-ספרית, ימונו רכזי השתלמות שיהיו שותפים בצוותי הניהול של המוסדות: מנהל בית הספר, המועצה הפדגוגית ורכז ההשתלמות. רכזים, או רכז אחד אשר יקבל גמול 2 מורים, ימונו 60- בבתי ספר המונים יותר מ .(12%) כפול בשנה''ל תשנ''ד ההשתלמות הביתספרית הופעלה במתכונת של הרצה. ועדת היגוי משותפת למשרד החינוך ולארגוני המורים בדקה את הביצוע, והפיקה לקחים השתלמות שלמה. ו. רכזי השתלמות

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_37

34/35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online