זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ש''ש 18

מהן בחט''ב( 70% ש''ש )שלפחות 280 מעל

ש''ש לפחות, 24 . היקף משרתו של סגן המנהל לניהול אשכולות פיס למדע, טכנולוגיה ואמנות יהיה 1 כמו סגן מנהל. להלן. 3 ש''ש, בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 18 ש''ש או 12 . היקף שעות הניהול יהיה 2 מעבדות 5- . הקריטריונים לקביעת היקף ניהול נקבעו על סמך מספר שעות הפעילות הפורמליות ב 3 סדנאות האמנות, לפי הדירוג הבא: 2- וב טבלה ה': מנהלי מכללות אקדמיות

הגמול באחוזים

ותק בניהול

51.7 55.1 58.5 61.9 65.2 68.6 72.0 75.4 78.8 82.1 85.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

, יקבלו גמול ניהול לפי הוותק שלהם כמנהלים B.Ed מנהלי מכללות אקדמיות, המעניקים תואר במכללה. .( 8.9.1998 הסכם עבודה קיבוצי ) 1.1.1998 : תחולה שיעורי הגמול כוללים כבר את הוותק בניהול מכללה אקדמית. הערה: לא יינתנו תוספות מעבר לכך בגין ותק בניהול. גמול ניהול למנהלים וסגנים - הבהרות . שיעורי גמול הניהול המפורטים בטבלאות הם בהתאם לדרג המוסד החינוכי ולמספר הכיתות בו, 1 ולא לפי שיעור המשרה. מנהל/סגן מנהל, המועסק ביותר ממשרה שלמה אחת, אינו זכאי בגין זאת לתוספת לגמול הניהול. גמול הניהול מחושב באחוז מהשכר האישי של נושא התפקיד, אך לא פחות 1.9.1993- . החל מ 2 מהשכר המשולב החדש של מורה מוסמך בשיא הוותק. ( 11.5.1993- השינוי בעקבות הסכם עבודה קיבוצי מ ) וכן הלאה. 21- , סגן שלישי מהכיתה ה 14- . בבית מדרש למו''ג ניתן למנות סגן שני מהכיתה ה 3 גמול הניהול לסגנים הנ''ל זהה לגמול הניהול לסגן הראשון, בהתאמה. וכן הלאה. 28- , סגן שלישי מהכיתה ה 19- . בבית ספר על-יסודי ניתן למנות סגן שני מהכיתה ה 4 גמול הניהול לסגנים הנ''ל זהה לגמול הניהול לסגן הראשון, בהתאמה. , סגן שני מהכיתה 12- סגן ראשון מהכיתה ה 1.9.1993- . בבית ספר יסודי ניתן למנות החל מ 5 , וכן הלאה. 30- , סגן שלישי מהכיתה ה 21- ה גמול הניהול לסגנים הנ''ל זהה לגמול לסגן הראשון, בהתאמה. ( 5/ חוזר מנכ''ל מד ) וכן הלאה. 30- , סגן שלישי מהכיתה ה 20- . בבית ספר מיוחד ניתן למנות סגן שני מהכיתה ה 6 גמול הניהול לסגנים הנ''ל זהה לגמול הניהול לסגן ראשון, בהתאמה. . מורים לא מוסמכים המשמשים כמרכזים של בתי ספר יסודיים או מיוחדים, וכן מורים לא 7 מוסמכים המכהנים בתפקיד של סגן מנהל, זכאים למחצית הסכומים הנובעים מטבלת גמול הניהול.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

3/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online