זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מגמול הניהול של 85%- . א. מנהל חטיבת ביניים בבית ספר שש-שנתי, זכאי לגמול שווה ערך ל 8 מנהל בית ספר על-יסודי שש-שנתי. )לעניין קביעת שיעור גמול הניהול של מנהל חטיבת ביניים יובא בחשבון רק מספר הכיתות בחטיבת הביניים. ב. מנהל חטיבת ביניים עצמאית זכאי לגמול ניהול של מנהל בית ספר על-יסודי. כיתות, יהיה מנהל בית הספר 9 . בבית ספר על-יסודי שש-שנתי שבו יש חט''ע המונה לפחות 9 רשאי למנות אחד הסגנים, במסגרת תקן שעות הניהול הקיים, כמנהל חט''ע עם אחריות על .( א' 22 , סעיף 12 ' חוזר מנכ''ל מיוחד תשל''ט, עמ החט''ע ) מגמול הניהול של מנהל בית ספר 85%- . מנהל החטיבה להנדסאים וטכנאים יקבל גמול השווה ל 10 .(5 חוזר מנכ''ל תשמ''ב על-יסודי לפי מספר כיתות י''ג-י''ד שבמוסד ) מגמול 50%- . מנהל בית ספר לנערים עובדים )למעט מרכזי נוער( זכאי לגמול ניהול שווה ערך ל 11 הניהול של מנהל בית ספר על-יסודי עם אותו מספר כיתות. . גננת, מרכזת, זכאית לגמול ניהול בהתאם למספר הכיתות בגן, החל משתי כיתות, לפי שיעורי 12 הגמול שנקבע למנהל בית ספר יסודי. . מנהל אולפן להנחלת הלשון זכאי לגמול ניהול בהתאם למספר הכיתות באולפן, לפי שיעורי הגמול 13 שנקבעו למנהל בית ספר יסודי. שעות ניהול למנהלים ולסגנים, היקף משרה .2 . מפאת עומס עבודה רב המוטל על מנהלים וסגני מנהלים בחינוך העל-יסודי, נקבע שהיקף משרתם 1 ש''ש(, בתנאי שתקן השעות מאפשר 34) ש''ש( ושל סגני מנהלים 36) משרה 1.5 של מנהלים הנו .( 4/ חוזר מנכ''ל תש''מ זאת ) ש''ש 2 - ש''ש בהוראה פרונטלית, ומנהל בית מדרש לעובדי הוראה 6 . מנהל בית ספר חייב לעבוד 2 פרונטליות. ש''ש בהוראה פרונטילת, וסגן מנהל בבית מדרש 10 . סגן מנהל בחינוך העל-יסודי חייב לעבוד 3 ש''ש. 4 - לעובדי הוראה ( מנהלים בבתי ספר 1.9.200- . בסיכום שנעשה על ידי ארגון המורים עם משרד האוצר )החל מ 4 . משרה, ניתן יהיה להמשיך ולהעסיקם עד 1.5- שש-שנתיים שהועסקו על ידי בעלויות מעל ל משרה. 1.75 בהיקף משרה שלא יעלה על 2007 שנת למרות האמור, הסדר זה נמשך עדיין אך רשימת הזכאים סגורה. . להלן מספר שעות מינימום שנקבעו למנהלים ולסגנים בבתי-הספר העל-יסודיים: 5

סגנים

מנהלים

מספר כיתות

3 5 7 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 17 20 22 24

)סגן ראשון( 6

10 11 12 13 14 15 16

7 9

10 12 13 15

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

4/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online