זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מגמול הניהול. 65% -

והסגנים הבאים

שמירת זכויות .4 א. שלוש השנים הראשונות של מנהל מהוות תקופת ניסיון. לאחר תקופת הניסיון תוכר השנים הנדרשות 8- תקופה זו לעניין הוותק בניהול, כך ששנים אלה יחשבו כחלק מ .( 04/10 חוזר משכורות לחוק שירות המדינה לגמלאות ) 8 להכרה כתוספת קבועה לעניין סעיף שנות ותק בניהול, 8- שנים לפחות בניהול בית ספר, היא ל 8- * ארגון המורים גורס שהכוונה ב כולל מחצית שנות עבודתו כסגן, אם היה קודם סגן מנהל. * ארגון המורים גורס שהאמור בסעיף לעיל תופס גם לגבי סגני מנהלים, מנהלי חט''ב ומנהלי חט''ע. ב. מנהל בית ספר שעובר לשמש כסגן מנהל, כל שנות עבודתו כמנהל יילקחו בחשבון לצורך .( 26.1.1993- החלטת ועדה פריטטית מ חישוב הוותק שלו בניהול כסגן מנהל ) ג. סגן מנהל שמתמנה למנהל, יוכרו לו מחצית שנות עבודתו כסגן מנהל לצורך ותק בניהול כמנהל, .( 6 חוזר מנכ''ל תשמ''ד ) 1.9.1984- מעוגל כלפי מעלה. התחלה מ שנים לפחות בניהול בית ספר, ועבר להוראה באותה בעלות ביוזמת 8 ד. מנהל ו/או סגן מנהל שכיהן הבעלות או בהסכמתה, גורר עמו גמול הניהול )הכולל ותק בניהול( שהיה לו ערב פרישתו , כך וחוזר מנכ''ל 10/ חוזר מנכ''ל תשל''ז שלמשכורתו כמורה יתווסף גם גמול הניהול שהיה לו קודם ) .( 7/ תשנ''ה .1.1.1995 - לגבי סגני מנהל תחולת סעיף זה ה. שנת שבתון מוכרת לצורך ותק בניהול, אם המנהל או סגן המנהל השלים את חובותיו כמשתלם .(8 ; חוזר מנכ''ל תשמ''ח/ 88- החלטת הועדה הפריטטית העליונה מ .1.9.1988- )תחולה מ ו. מנהל בית ספר שהתמנה כמפקח, יחושבו מחצית שנות הוותק בניהול כוותק בפיקוח. ז. מנהל בית ספר שהפסיק עבודתו כמנהל והתחיל להיות מועסק בפיקוח או בהדרכה, יחושבו לו שנות הוותק בפיקוח או בהדרכה גם לצורך ותק בניהול, אם הוא חוזר לעבוד כמנהל בית ספר .(1.1.1997 . תחולה 1/ חוזר מנהל אכא''ב תשנ''ח ) משרה 2/3 ח. מנהל ו/או סגן מנהל נהנים מהנחה של ''שעות גיל'' במלואה, אם הם מלמדים לפחות בכיתה. משרה, נהנים רק ממחצית ההנחה של ''שעות גיל''. 2/3- אם מלמדים פחות מ קביעות בגמול ניהול ושעות ניהול .5 א. במקרה של הפחתת מספר הכיתות במוסד, רשאית הבעלות להפחית שעות ניהול לפי העיקרון ''הבא אחרון הולך ראשון'' ולהגדיל את שעות ההוראה של מנהל או סגן. שנים לפחות ומספר הכיתות בבית ספרו פחת, ימשיך לקבל גמול-ניהול 8 ב. מנהל שכיהן בתפקידו השנים האחרונות. 4- בהתאם לממוצע שקיבל ב בחט''ב שנים: סגן מנהל שסיים את תקופת הניסיון, יקבל אישור על 3 א. תקופת הניסיון של סגן מנהל היא כך מהמחוז על היותו קבוע בתפקידו במוסד. באפריל של כל אחת משנות הניסיון, על עבודתו של 1 ב. מנהל בית ספר ידווח למפקח בכולל עד הסגן ויציין אם הוא ממליץ על המשך עבודתו או הפסקתה. המלצת המנהל תובא על ידי המפקח הכולל לידיעת מנהל המחוז, וזה ינהג לפיה. במאי של השנה הנדונה. 30- ההודעה על הפסקת עבודה כסגן חייבת להשלח לסגן עד ה ג. הסמכות להסרה מתפקיד של סגן מנהל בתקופת הניסיון, עד סוף שנת הלימודים השלישית, היא בידי מנהל המחוז. בחינוך הממ''ד - בהסכמה עם מחמ''ד המחוז. ד. הסמכות להסרה מתפקיד של סגן מנהל בתקופת הניסיון, בתוך שנת הלימודים, היא בידי ועדה פריטטית - בהרכב מפקח המחוז או נציגו )בחינוך הממ''ד - המחמ''ד( ויו''ר הארגון היציג. ה. הסמכות להסרת סגן מנהל קבוע מתפקידו היא בידי ועדה פריטטית - כמקובל כלפי עובדי הוראה קבועים. הפסקת עבודה של סגן מנהל .6

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

6/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online