זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הגמול באחוזים

ותק בניהול

51.7 55.1 58.5 61.9 65.2 68.6 72.0 75.4 78.8 82.1 85.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

, יקבלו גמול ניהול לפי הוותק שלהם כמנהלים B.Ed מנהלי מכללות אקדמיות, המעניקים תואר במכללה. .( 8.9.1998 הסכם עבודה קיבוצי ) 1.1.1998 : תחולה שיעורי הגמול כוללים כבר את הוותק בניהול מכללה אקדמית. הערה: לא יינתנו תוספות מעבר לכך בגין ותק בניהול. גמול ניהול למנהלים וסגנים - הבהרות . שיעורי גמול הניהול המפורטים בטבלאות הם בהתאם לדרג המוסד החינוכי ולמספר הכיתות בו, 1 ולא לפי שיעור המשרה. מנהל/סגן מנהל, המועסק ביותר ממשרה שלמה אחת, אינו זכאי בגין זאת לתוספת לגמול הניהול. גמול הניהול מחושב באחוז מהשכר האישי של נושא התפקיד, אך לא פחות 1.9.1993- . החל מ 2 מהשכר המשולב החדש של מורה מוסמך בשיא הוותק. ( 11.5.1993- השינוי בעקבות הסכם עבודה קיבוצי מ ) וכן הלאה. 21- , סגן שלישי מהכיתה ה 14- . בבית מדרש למו''ג ניתן למנות סגן שני מהכיתה ה 3 גמול הניהול לסגנים הנ''ל זהה לגמול הניהול לסגן הראשון, בהתאמה. וכן הלאה. 28- , סגן שלישי מהכיתה ה 19- . בבית ספר על-יסודי ניתן למנות סגן שני מהכיתה ה 4 גמול הניהול לסגנים הנ''ל זהה לגמול הניהול לסגן הראשון, בהתאמה. , סגן שני מהכיתה 12- סגן ראשון מהכיתה ה 1.9.1993- . בבית ספר יסודי ניתן למנות החל מ 5 , וכן הלאה. 30- , סגן שלישי מהכיתה ה 21- ה גמול הניהול לסגנים הנ''ל זהה לגמול לסגן הראשון, בהתאמה. ( 5/ חוזר מנכ''ל מד ) וכן הלאה. 30- , סגן שלישי מהכיתה ה 20- . בבית ספר מיוחד ניתן למנות סגן שני מהכיתה ה 6 גמול הניהול לסגנים הנ''ל זהה לגמול הניהול לסגן ראשון, בהתאמה. . מורים לא מוסמכים המשמשים כמרכזים של בתי ספר יסודיים או מיוחדים, וכן מורים לא 7 מוסמכים המכהנים בתפקיד של סגן מנהל, זכאים למחצית הסכומים הנובעים מטבלת גמול הניהול. מגמול הניהול של 85%- . א. מנהל חטיבת ביניים בבית ספר שש-שנתי, זכאי לגמול שווה ערך ל 8 מנהל בית ספר על-יסודי שש-שנתי. )לעניין קביעת שיעור גמול הניהול של מנהל חטיבת ביניים יובא בחשבון רק מספר הכיתות בחטיבת הביניים. ב. מנהל חטיבת ביניים עצמאית זכאי לגמול ניהול של מנהל בית ספר על-יסודי. כיתות, יהיה מנהל בית הספר 9 . בבית ספר על-יסודי שש-שנתי שבו יש חט''ע המונה לפחות 9 רשאי למנות אחד הסגנים, במסגרת תקן שעות הניהול הקיים, כמנהל חט''ע עם אחריות על .( א' 22 , סעיף 12 ' חוזר מנכ''ל מיוחד תשל''ט, עמ החט''ע ) מגמול הניהול של מנהל בית ספר 85%- . מנהל החטיבה להנדסאים וטכנאים יקבל גמול השווה ל 10

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

11/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online