זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

בבי''ד משמעתי של השלטון המקומי או בבי''ד משמעתי של עובדי המדינה. - פיטורים כתוצאה מאי-התאמה של מורה קבוע למערכת פיטורים פדגוגיים .3 החינוך. זהו תהליך שנמשך שנתיים ימים, בו מעורבים בשנה הראשונה לתהליך מפקחים. 2 הפיטורים מפקחים קבעו שהמורה מועמד לפיטורים, הוא מקבל ''אזהרת 2 אם מנכ''ל''. מפקחים. 3 בשנה שלאחר מכן המורה מבוקר על ידי בהתאם להוראות הקיימות אם מועצת המפקחים של המחוז החליטה על פי המפקחים בשנה השנייה, שיש להפסיק את עבודת 3 דוחות הפיקוח של המורה, כי אז שר החינוך או מנכ''ל משרד החינוך יישלחו למורה מכתב פיטורים. . אין לקבל כל פיטורים כדבר מובן מאליו הערה: בכל מקרה יש לפנות למזכיר הסניף בו נמצא בית ספרך. ד. הגבלת פיטורים של עובדת הוראה בהיריון או בטיפולי פוריות . אין לפטר עובדת הוראה בהיריון הנמצאת בתקופת ניסיון. 1 נוהלי פיטורין של עובדת כנ"ל כפופים לאמור בחוזר מנכ"ל. : להלן נוסח חוזר המנכ"ל בנדון .2 "פיטורי מורות בהיריון בתקופת ניסיון בחינוך העל יסודי". הרינו מביאים לתשומת לב הבעלויות על מוסדות החינוך את מסקנותיה

של ועדה משותפת למשרד החינוך והתרבות, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים בישראל וארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בעניין פיטורי מורות בהיריון בתקופת ניסיון במערכת החינוך העל-יסודי, שבסמכות הבעלות לפטרן. ( 208 סעיף 9/ חוזר מנכ''ל תשל''ב )

( בחוק 9 ראה סעיף ) :1954- לפי חוק עבודת נשים תשי"ד )א(.

(. אסור לפטר אישה עובדת הנמצאת בחופשת לידה, לרבות חופשה 1) ללא תשלום מטעמים רפואיים לאחריה, ואסור לתת הודעת פיטורים שתיכנס לתוקפה באותה תקופה. (. אסור לפטר עובדת בהיריון, למעט עובדת ארעית או זמנית המועסקת 2) אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים - אלא בהיתר משרד העבודה ומטעמים שאין להם קשר להיריון. שר העבודה אינו רשאי להתיר פיטורים שלעובדת בהיריון, אלא אם שוכנע שהפיטורים אינם בקשר להיריון. )ב(. לפי ההוראות הנהוגות במערכת החינוך, יש להודיע לעובד הוראה על פיטוריו במאי של שנה פלונית. הפיטורים נכנסים לתוקפם 31- עד ה בספטמבר שלאחר מכן. 1- ביום ה )ג(. התעורר הצורך בפיטורי עובדת הוראה בהיריון בתקופת ניסיון במערכת מטעמים המוצדקים עפ"י החוק, לא תפנה הבעלות החינוך העל-יסודי )ב( לחוק עבודת נשים, 9 לשר העבודה בבקשה להיתר סעיף ,אלא לאחר שנדון המקרה בפני 1954 תשי"ד . ( 9 חוזר מנכ"ל ל"ה ) ועדה פריטטית בהרכב הרשום מטה . נציגי הסתדרות המורים בישראל )לפי העניין(. 1 . נציגי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים )לפי העניין(. 2

. נציגי משרד החינוך והתרבות. 3 . נציגי המרכז לשלטון מקומי. 4 . נציגי הבעלות של מוסד לחינוך על-יסודי. 5 . מנהל בית הספר. 6 . במקרים מסוימים יצורף לדיון גם המפקח של בית הספר. 7

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

19/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online