זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ק"מ לפחות 40- . עקב נישואים ואם מקום המגורים החדש מרוחק כ 1

ממקום המגורים הקודם.

. מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו חקלאי. 2 . מעבר לאזור פיתוח ממקום שאינו מוגדר כאזור פיתוח. 3 . עקב גיוס לשירותי הביטחון. 4

ו. עובד הוראה קבוע שפוטר.

: לעניין תשלום פיצויי פיטורין, עמדת הארגון היא כי דין עובד הוראה * הערה מתפטר כדין עובד הוראה מפוטר. כלומר, במקום שלא הופרשו עבורו תשלומים לקרן פנסיה, הוא זכאי לפיצויים של חודש משכורת עבור כל שנת עבודה. . גובה פיצויי הפיטורין כדין הוא, כאמור, בשיעור של חודש לכל שנת עבודה, לפי 2 המשכורת האחרונה ובהיקף המשרה הממוצעת במשך שנות העבודה אצל המעסיק המפטר. במניין שנות עבודתו של עובד ההוראה יילקחו בחשבון גם השנים שבהן היה בשנת השתלמות )שבתון(. פיצויי פיטורין כדין כוללים את הכספים שהפריש המעסיק לקרן הפנסיה שבוטח בה המורה על ידי המעסיק המפטר. פיצויי פיטורין, מורכבים מהכספים 100% פיצויי הפיטורין כדין הכוללים , ובנוסף 100%- שהמעסיק הפריש לקרן הפנסיה שמהווים בדרך כלל פחות מ .100% גם השלמת פיצויי הפיטורין עד הפיצויים מבטלת את זכויות הפנסיה של המורה! 100% משיכת כל בלבד מבלי לגעת בכספי הפנסיה, 100%- מאידך, משיכת השלמת הפיצויים ל לא פוגעת בזכויות הפנסיה או כל זכות אחרת, כגון פדיון ימי מחלה. לכל שנה. 28% , השלמת פיצויי הפיטורין הן בשיעור של 2004 מאז ינואר . משיכת פיצויי הפיטורין מהווה עובדי מדינה מבוטחים בפנסיה תקציבית למעשה ויתור על כל זכויות הפנסיה אותם צבר המורה בגין אותם שנים .( - פיצויי פיטורין 3/00 חוזר משכורות ) מרכיבי השכר לצורך חישוב הפיצויים הנם: א. שכר משולב )כולל "תוספת אם" למורה הזכאית לכך(. ב. תגבור הוראה )סכום שקלי המתעדכן מדי פעם והמשולם על כל היקף המשרה(. ג. הסכם מסגרת )תוספת שקלית(. .( 2001 הסכם קיבוצי ) 3% ד. תוספת ( 2008 הסכם ) 2008 במהלך שנת 1.5% ה. תוספת .2008 )במקום תוספת 1.1.2009- החל מ 3% וכן תוספת .1.12.2009- החל מ 5%- תוספת זן תשתנה ל למחנכים, 10% ו. גמול חינוך כיתה בשיעור למי שאיננו מחנך. 6% או גמול מקצוע והכשרה בשיעור 19.2% ז. גמול השתלמות עד תקרה של 10.5% ח. גמול השתלמות על לימודים לתעודת הוראה בשיעור של לפי העניין. 4.8% או גמול ביניים בשיעור של ,5% - בשיעור MA ט. גמול מיוחד בגין תואר למורה .10% או למורה בעל תואר ד''ר - בשיעור י. גמול ייעוץ )בהתאם לוותק(. .( 2001 הסכם עבודה קיבוצי ) 8.5% או 14% יא. גמול חינוך מיוחד

יב. גמול ניהול )בהתאם לטבלה(. יג. גמול הדרכה )בהתאם לטבלה(. יד. גמול פיקוח )בהתאם לטבלה(. טז לוותקו. יז. ביגוד )לעובדי מדינה(. יח. מענק יובל )לעובדי מדינה(. יט. גמולי בגרות אחוזיים טו. גמול מורי סמינרים

וד"ר(. MA לבעלי דרגת 12%)

מקצובת ההבראה השנתית שזכאי לה עובד הוראה בהתאם 1/12 .

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

21/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online