זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

משרה, ולפיכך אף השכר על שתי העסקות אלה לא יעלה 140% ( במשרד בתפקיד של עובד 100%) מהמשכורת על עבודה בהיקף מלא 140%

על היקף של

על ההוראה.

העבודה הפרטית/הנוספת לא תפגע במעמדו של עובד ההוראה כעובד מדינה. ז. העבודה הפרטית/הנוספת אינה בתחום הגדרת תפקידו של עובד ההוראה ח. במסגרת עבודתו בהוראה במשרד החינוך. כלומר עובד הוראה המחויב למטלות מסוימות אינו רשאי לקבל שכר במסגרת עבודה פרטית/נוספת עבור ביצוע מטלות אלו. עובד הוראה לא יורשה להשתמש בציוד או ברכוש של המדינה שהועמד לרשותו ט. לביצוע עבודתו כעובד מדינה, לצורך ביצוע עבודה פרטית/נוספת. עובד הוראה לא יתקשר עם מעסיק אחר מעבר לתקופה שלגביה קיבל היתר ולא י. יקבל קביעות אצלו. הוראות נוספות 2.3 עובד הוראה הנמצא בחל''ת או בהשעיה רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת ובלבד א. - ד שאינו רלוונטי לחל''ת מלא. עובד הוראה 2.2 ., למעט 2.2 שהתקיים סעיף קטן משרה, הכוללים את שעות עבודתו 140% הנמצא בחל''ת חלקי יוכל לעבוד עד 140% בפועל במשרד החינוך; אם עובד ההוראה מושעה - הוא יוכל לעבוד עד משרה שהוא כולל בתוכו 140% משרה, אך השכר שיקבל לא יעלה על השכר בעבור את השכר שהוא מקבל במסגרת ההשעיה. עובד הוראה )למעט מנהל בית ספר( המבקש לעבוד בעבודה פרטית/נוספת יגיש ב. בקשה מראש, על גבי הטופס המתאים המובא בנספח להלן. הבקשה תוגש כדלקמן: - למנהל בית הספר שבו הוא עובד. לעבודה פרטית/נוספת בהוראה (1 אם לא קיבל אישור מהמנהל, הוא רשאי לערער על כך בפני המפקח. - למנהל המחוז או למי שהוסמך על ידו לעבודה פרטית/נוספת שלא בהוראה (2 לאחר קבלת חוות דעת המפקח על בית הספר. במקרים חריגים שבהם יש למנהל בית הספר או למנהל המחוז ספק אם יש לאשר את העבודה, עליו להתייעץ עם היועץ המשפטי הרפרנט למחוז הרלוונטי )ראה בנספח, ב''טופס בקשה להיתר עבודה פרטית/נוספת''(. . מנהל מוסד חינוך המבקש לעבוד בעבודה פרטית/נוספת יגיש בקשה - ג - למפקח הכולל על המוסד החינוכי; לעבודה בהוראה (1 - למנהל המחוז או למי שהוסמך מטעמו. לעבודה שאינה בהוראה (2 הערות א. עבודה במסגרת עבודה פרטית/נוספת אשר אינה עומדת בתנאים שפורטו לעיל תיחשב להפרת משמעת. ב. עובד הוראה בבעלות המבקש לעבוד במשרד החינוך בעבודה פרטית/נוספת - יחולו עליו הוראות חוזר זה בהתאמות הנדרשות.

ג. אנו ממליצים כי הוראות חוזר זה תאומצנה במלואן על ידי הבעלויות, אך יש להדגיש בפני הבעלויות כי ההוראה בדבר הגבלת משתו של עובד הוראה משרה לכל היותר חייבת להיאכף על ידם ואינה בגדר המלצה. 140% עד . נספח בקשה להיתר עבודה פרטית/נוספת והצהרה .3

הבהרות 7.2 א. עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום הזכאים לפיצויי פיטורים חישוב פיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים. תקנות פיצויי הפיטורים ) :( 1981- תיקון תשמ''א ובאישור 1963- לחוק פיצויי הפיטורין התשכ"ג 33- ו 13 "בתוקף סמכותי לפי סעיפים

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

23/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online