זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מדריך לזכויות המורה

הדפס

הארגון 1 2010 . הארגון - עדכון אפריל 1

מטרות ומבנה הארגון; סניפי הארגון 1.1 הארגון 1.1

. תחילה נקרא: ארגון מורי בתיה"ס 1958 ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות נוסד בשנת התיכוניים, המקצועיים והחקלאיים. אולם בוועידה החמישית הוחלט להסב את שמו ל"ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים". לא היה זה שינוי שם בלבד; מכאן הפך הארגון לגוף המאגד בתוכו את כלל המורים במערכת החינוך העל-יסודי. מאוחר יותר, בתשמ"ד, כאשר הצטרפו אליו גם מורי הסמינרים והמכללות, שונה שוב שמו של הארגון ל"ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בסמינרים ובמכללות". מטרות הארגון מתן הגנה מקצועית לעובד הוראה במערכת החינוך העל-יסודי, תוך חתירה לשיפור תנאי עבודתו ושכרו. העלאת הרמה החינוכית ורמת הלמידה במוסדות החינוך העל-יסודי בארץ. סמכויות הארגון לנהל מו"מ ולחתום על הסכמים עם הממשלה ועם המעסיקים האחרים בחינוך העל-יסודי. לייצג את חבריו בפני מוסדות, אישים וגופים שונים. לכונן ולנהל מוסדות כספיים ואחרים. להוציא לאור ספרים, כתבי עת וכיו"ב. מבנה הארגון הוועידה הארצית א. הוועידה הארצית היא המוסד העליון של הארגון. ב. הבחירות לוועידה הן אישיות וחשאיות, והן נערכות בכל בי"ס בנפרד על פי התקנון. היא המארגנת והמכנסת את הוועידה ומציעה את סדר יומה. ההנהלה הארצית ג. סמכויות הוועידה: א. לעצב את מדיניות הארגון. ב. לקבל דיווח מההנהלה היוצאת על העבודה השוטפת שבין וועידה לוועידה. ג. להכניס שינויים בתקנון הארגון. ד. לקבוע בקווים כלליים את מדיניות הארגון לעתיד. המועצה: היא הגוף העליון של הארגון בתקופה שבין ועידה לועידה. היא דנה בכל ענייני הארגון, המועצה .53 – והחלטותיה מחייבות את ההנהלה ואת חברי הארגון. חבריה חברי ההנהלה האחרים. 8 המועצה בוחרת בבחירות אישיות וחשאיות את יו"ר ההנהלה ובנפרד את בין ועידה לועידה המועצה היא הגוף העליון של הארגון. למועצה סמכויות להכניס שינויים בתקנון, בתנאי שהשינויים יתקבלו ברוב של חברי המועצה. הנהלה ארצית: חברים. 9 בהנהלה מכהנים מרכזים את פעולות הארגון בתחומים השונים ומכהנים גם כראשי מחלקות: חברי ההנהלה מינהל וארגון, פנסיה, רכש וכח אדם, קרנות השתלמות, קרן דפנה ומאגרי מידע, כספים, בקרת איכות, השתלמויות ותרבות פנאי ונופש. יו''ר ההנהלה, הנבחר אישית ע''י חברי המועצה, אחראי לכל פעולות ההנהלה ומייצג את ארגון המורים כלפי חוץ.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_42

1/4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online