זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. תשלומים המותנים במילוי דוחות שוטפים 5 )שעות נוספות, אש''ל, כוננויות וכו'(.

התשלומים הנ''ל ישולמו באורח רטרואקטיבי עד חודשים בלבד. 6

ד. קיזוז תשלומי יתר . ניכוי רטרואקטיבי בגין חוב של עובד מדינה למשרד החינוך ייעשה על פי ''התחייבות 1 בכתב מהעובד למעביד, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב מהסוג האמור יותר משכרו החודשי''. 25%- מ דרישת הניכוי מוגבלת לתקופה רטרואקטיבית של עד שבע שנים לפני מועד הדרישה .( 42.912 תקשי''ר ) , כל הטבה או רכיב משכורת, מוטי מרוז על פי הוראות חשב משרד החינוך, מר שנתגלה כי שולם בטעות - תתוקן הטעות מיד על ידי המשרד, ותישלח על כך הודעה לעובד. סכום עודף, ששולם בטעות בשנת הלימודים השוטפת, יקוזז על ידי המשרד במהלך עובד הוראה יזומן למשרד החינוך, יימסר לו פירוט החשבון בכתב, יקויים בירור לגבי גובה הסכום ומהותו, ויוצע לו להחזיר את החוב בתשלום אחד ללא ריבית או בתשלומים )עם ריבית בנק דיסקונט(. אם העובד אינו מעוניין בהחזר החוב בתשלום אחד, יפרוש המשרד את הקיזוז על פני תקופה מרבית מוסכמת עמו בריבית בנק דיסקונט, ובכל מקרה הפרישה צריכה להיות כזו, שתשאיר בידי העובד משכורת נטו סבירה ובהתאם לחוק הגנת השכר. )ב( דלעיל, מופיע בקובץ תקנות 4 פירוט הזכאות לכל דרגה ודרגה, המפורטת בסעיף-קטן הערה: שירות עובדי הוראה. . תשלומי יתר מכל סוג שהוא, אשר קיבל המורה, יקוזזו משכרו לאחר בירור, 2 ובתשלומים. בשום מקרה אין לפגוע במורה באופן שתבוטל משכורתו כתוצאה מהקיזוז או תוקטן באופן קיצוני. ההחזר ייעשה בתשלומים מתוך הסכמה ו/או עם הארגון )ראו נוהלי משרד החינוך לקיזוז ולהחזרי תשלומי יתר(. ותק מקצועי - כללי חישוב 6.3 לאחר עבודה במגזר חינוכי אחר, או במגזר שיש לו מורה שנכנס לעבודת ההוראה א. קרבה למקצוע שהמורה מלמד, או לימד או עסק בתחום חינוכי אחר בחו''ל, יפנה עם כל העתקי המסמכים שבידו למשרד החינוך למחלקת כוח אדם, על מנת שיאושרו לו שנות ותק מלאות או חלקיות בהוראה. בספטמבר בכל שנה. 1 . העלאה בתוספת ותק חלה בראשית כל שנת לימודים, היינו 1 . עובד הוראה רוכש ותק אם לימד בשנת לימודים אחת שליש משרה לפחות, שישה 2 150 חודשים רצופים )ללא הפסקת עבודה( לפחות במרוצת שנת לימודים אחת, או ימי עבודה בפועל. הפסקת עבודה עקב: חופשת מחלה, לידה, או חלילה - תאונה, שבעבורן מקבל העובד תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, וכן שירות מילואים - כל אלו ייחשבו כתקופת עבודה לכל דבר ועניין. . לצורך חישוב הוותק המקצועי נלקחות בחשבון תקופות העבודה בהוראה ובחינוך, 3 אף אם חלו הפסקות ברציפות השירות. כמו כן יצורפו לצורך זה שעות הוראה שניתנו בכמה מוסדות חינוך מסוגים שונים. ב. תקופות עבודה אשר יילקחו בחשבון במלואן, לצורך חישוב הוותק . עבודה בהוראה ובחינוך במשך שנת לימודים, כמוגדר לעיל, במוסד חינוך )כולל 1 מוסדות עליית הנוער ובתי ספר שבבעלות משרדים ממשלתיים אחרים, וכן אותה השנה, בהתאם להוראות התקשי''ר האמורות לעיל. סכום עודף, המתייחס לתקופת מעבר לשנה אחת, יטופל כלהלן:

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

5/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online