זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

; חוזר מנכ''ל 8.9.1992- החלטת ועדה פריטטית עליונה מ קידום בוותק בעבור אותה שנה, כאילו עבד ) .( תשנ''ג-תשנ''ד * קידום בוותק של עובד מדינה הנמצא בחל''ת, המבוטח בפנסיה צוברת חדשה, ייעשה אם ירכוש זכויות פנסיה בקרן הפנסיה הצוברת כאילו המשיך לעבוד. * עובד הוראה שהנו עובד בעלות, הנמצא בחל''ת ורוכש זכויות פנסיה בקופת פנסיה מצטברת, ; חוזר מנכ''ל 4.4.1994 החלטת ועדה פריטטית עליונה תיחשב לו שנה זאת גם כוותק הוראה ) (. על מנת לממש זכות זאת, על עובד ההוראה להמציא למחלקת כוח אדם של משרד 10/ תשנ''ד החינוך במחוז שבו הוא עובד, אישור על רכישת הזכות ועל החל''ת מהמעסיק שאצלו הועסק לפני החל''ת. ז. תיקון ותק - הבהרות מוכרת תקופת שירות )שירות כעובד קבוע במדינה או עבודה 1.2.1992- - החל מ 15 זכאות מגיל שהיה קודם לכן. 18 , במקום גיל 15 ב''מוסד מוכר'' כמשמעותו בחוק הגמלאות( מעל לגיל במקום 15 אותו דין יחול גם על הכללים להגדלת קצבה, לגבי פעילות בארץ ובחוץ לארץ, החל מגיל .18 גיל תיקון החוק בהתאם לתיקון חוק הגמלאות מי שפרש לקצבה, והמקרה שלו כלול בשינויים המפורטים לעיל ובידו המסמכים התומכים בבקשה בלבד, מתבקש לפנות, ובקשתו 18 או שהמציא בעבר מסמכים אלה, וקצבתו בגין פעילות מגיל תיבדק על פי המסמכים. ,2 גמלאים זכאים יפנו לאגף לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך והתרבות, רח' דבורה הנביאה .( 1994 מכתב דב שטרסברג, מנהל תחום גמלאות, ינואר ירושלים ) . בסיס המשרה 1.3 בסיס המשרה 1.3 מסגרת החינוך בסיס המשרה בכיתות ז' - י''ב ש''ש 24 בכיתות י''ג - י''ד ש''ש 21 - 17 מדריכים מקצועיים ש''ש בחינוך הטכנולוגי 24 מורה של''ח (1.9.1991 ש''ש )מ 24 חינוך מבוגרים (4/ ש''ש )פירוט בחוזר מנכ''ל תשמ''ב 28 סמינרים ש''ש 24 - 8

היקפי משרה של עובדי הוראה המלמדים בסמינרים ובמכללות

ש''ש 24 ש''ש 21 ש''ש 21 ש''ש 20 ש''ש 16 ש''ש 16 ש''ש 18

השנים הראשונות 3- עובד הוראה בסמינר, חסר תואר אקדמי ב עובד הוראה בסמינר, חסר תואר אקדמי מהשנה הרביעית M.A , המתחייב להשתלם לקראת B.A עובד הוראה בעל תואר M.A , המתחייב להשתלם לקראת B.A עובד הוראה בעל תואר או ד''ר בכל השנתונים M.A עובד הוראה במכללה בעל תואר או ד''ר, המועסק בשנה ג' M.A עובד הוראה במכללה שבדרך, בעל תואר או ד''ר בשנים א'-ב' M.A עובד הוראה במכללה שבדרך, בעל תואר

( 4/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב ) הבהרה שנים 3 ש''ש, אם השלים 21 עובד הוראה בסמינר ללא תואר אקדמי יקבל משכורת לפי בסיס במוסד להכשרת עובדי הוראה.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

7/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online