זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ההחזר ייעשה בתשלומים מתוך הסכמה ו/או עם הארגון )ראו נוהלי משרד החינוך לקיזוז ולהחזרי תשלומי יתר(. . ותק מקצועי - כללי חישוב 6.3 ותק מקצועי - כללי חישוב 6.3 לאחר עבודה במגזר חינוכי אחר, או במגזר שיש לו מורה שנכנס לעבודת ההוראה א. קרבה למקצוע שהמורה מלמד, או לימד או עסק בתחום חינוכי אחר בחו''ל, יפנה עם כל העתקי המסמכים שבידו למשרד החינוך למחלקת כוח אדם, על מנת שיאושרו לו שנות ותק מלאות או חלקיות בהוראה. בספטמבר בכל שנה. 1 . העלאה בתוספת ותק חלה בראשית כל שנת לימודים, היינו 1 . עובד הוראה רוכש ותק אם לימד בשנת לימודים אחת שליש משרה לפחות, שישה 2 150 חודשים רצופים )ללא הפסקת עבודה( לפחות במרוצת שנת לימודים אחת, או ימי עבודה בפועל. הפסקת עבודה עקב: חופשת מחלה, לידה, או חלילה - תאונה, שבעבורן מקבל העובד תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, וכן שירות מילואים - כל אלו ייחשבו כתקופת עבודה לכל דבר ועניין. . לצורך חישוב הוותק המקצועי נלקחות בחשבון תקופות העבודה בהוראה ובחינוך, 3 אף אם חלו הפסקות ברציפות השירות. כמו כן יצורפו לצורך זה שעות הוראה שניתנו בכמה מוסדות חינוך מסוגים שונים. ב. תקופות עבודה אשר יילקחו בחשבון במלואן, לצורך חישוב הוותק . עבודה בהוראה ובחינוך במשך שנת לימודים, כמוגדר לעיל, במוסד חינוך )כולל 1 מוסדות עליית הנוער ובתי ספר שבבעלות משרדים ממשלתיים אחרים, וכן הוראת הלשון והוראה בכיתות להשכלת יסוד( הנמצא בפיקוח משרד החינוך והתרבות, או - לפני קום המדינה, בפיקוח מחלקת החינוך של הוועד הלאומי, בהיקף של שליש המשרה לפחות, כאמור. . מי שהורה בחו''ל, לבוגרי בתי מדרש מוכרים ולבעלי תואר אקדמי. 2 . עבודת הדרכה של מדריך מקצועי בבית ספר מקצועי )אף אם בתקופת עבודתו 3 כמדריך מקצועי לא היתה לו הסמכה לכך(, אולם בתנאי שהנו מועסק בבית ספר מקצועי המצוי בפיקוח משרד החינוך והתרבות או בכל משרד ממשלתי אחר, ובהיקף של מחצית-המשרה לפחות. . עבודה בהוראה או בהדרכה במסגרת הגדנ''ע, או הדרכה באימון גופני בצה''ל, 4 אך בתנאי שימציא הנוגע בדבר אישור על עבודתו מקצין חינוך ראשי בצה''ל או מקצין אימון גופני בצה''ל. . לרופא, למהנדס ולכימאי המלמדים את מקצועם, יחושבו שנות עבודתם במקצוע 5 אקדמי כשנות ותק רק לאחר קבלת הדיפלומה ולאחר סיום תקופת ההתמחות. . הדרכת מורים, פיקוח או כל תפקיד מנהלי וחינוכי אחר מזכים אף הם בוותק 6 מקצועי, בתנאי שלעובד היתה זכות לקבלת רישיון הוראה קבוע בתקופת עבודתו בתפקיד זה. . עבודת הוראה וחינוך במסגרת עליית הנוער, בשליש משרה לפחות. 7 . עבודת הוראה וחינוך בחו''ל בבית ספר בפיקוח ממשלתי, או בתנאי שעובד 8 שנות לימוד והוכר על ידי 13 ההוראה היה בוגר סמינר ממשלתי, למד לפחות שלטונות החינוך בחו''ל כמורה מוסמך או כגננת מוסמכת, לפחות. . עבודת הוראה בחו''ל בשליש משרה לפחות, אם עובד ההוראה הוא בעל תואר 9 אקדמי ובעל השכלה פדגוגית, או תעודותיו מוכרות על ידי משרד החינוך והתרבות. . עבודת הוראה בחו''ל בשליש המשרה לפחות, אם עובד ההוראה הוא בעל 10 השכלה אקדמית מחו''ל, בעל דיפלומה מאוניסרסיטה בחו''ל ושימש בהוראה בבתי ספר בחו''ל חמש שנים לפחות, אך אין באפשרותו להמציא אישור על השכלתו הפדגוגית. . עבודת הוראה בבית ספר עברי בחו''ל, אם המורה הוא בוגר מוסד עברי 11 להכשרת מורים והוסמך להוראה בבית ספר עברי בחו''ל, על דעת הגוף הממונה

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

12/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online