זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מדריך לזכויות המורה

הדפס

השכר ומרכיביו 4 2010 . השכר ומרכיביו - עדכון אפריל 4

שכרו של עובד הוראה כולל את המרכיבים הבאים: 1.4 )כולל ותק צה''לי( לפי חלקיות משרה. המשולב החדש א. השכר ( קובץ אקסל לחישוב שכר ) הדמיה של שכר מורה לפי הסכם ''עוז לתמורה'' * לחץ כאן לפתיחה (1994 ב. תוספת תגבור הוראה - סכום שקלי )הסכם (1987 ג. הסכם מסגרת - סכום שקלי )הסכם (2001 )הסכם קיבוצי 3% ד. תוספת

(1.12.2009- החל מ 5%- (, תוספת שהוגדלה ל 1.1.2008- )החל מ 3% ה. תוספת ו. גמולי השתלמות: תעודת הוראה או גמול ביניים וכן גמולי השתלמות רגילים, עד (29.70%) גמולים 24 תקרה של ( ראה הדגמה ז. גמול אישי: ) חינוך, ניהול, פיקוח והדרכה - הגמול משולם עד גובה של משרה, - - הכשרות - הגמול משולם גם מעל למשרה ח. גמולי תפקיד שונים: ייעוץ, חינוך מיוחד, בגרות, מורי סמינרים ומכללות, וכדומה. .10% , ולמורה בעל תואר ד''ר בשיעור 5% בשיעור M.A ט. גמול למורה י. תוספת ''משרת אם''. יא. גמולים שונים: ריכוז, פיצול, ביטחון, הדרכת תלמיד בעבודת גמר, וכדומה. שנה בשירות 30 משכרו של המורה המועסק 60% טו. מענק יובל בשיעור המעסיקים בישראל, כולל ותק שירות בצה''ל )תשלום חד-פעמי( במשכורת יוני. הבהרות: כל עובד הוראה זכאי לקבל אחד מן הגמולים האישיים: ♦ .6% , או גמול מקצוע והכשרות בשיעור 10% גמול חינוך כיתה בשיעור מנהל או סגן מנהל זכאי לגמול ניהול, ולכן אינו זכאי לגמול הכשרה. ♦ כל הגמולים נגזרים מסעיפים א', ב', ג', ד', ו-י'. ♦ נגזר ממשרה אחת, גם אם המחנך עובד יותר או פחות 10% גמול החינוך בשיעור ♦ ממשרה אחת. גמול מקצוע והכשרות ניתן על כל היקף המשרה, גם יותר ממשרה אחת. 6% ♦ גמול הניהול נגזר באחוזים משכרו האישי של המנהל למשרה אחת, ♦ אך לא פחות משכרו של מורה מוסמך בשיא הוותק, בהיקף משרה אחת )רכיבי השכר בסעיפים א', ב', ד', ה', י' לעיל(. גמול פיקוח נגזר משכרו האישי של המפקח למשרה אחת )רכיבי השכר ♦ בסעיפים א', ב', ד', ה', י לעיל(. מנהל המשמש כמחנך זכאי גם לגמול חינוך. ♦ סגן מנהל, המשמש כרכז ביטחון, זכאי גם לגמול רכז ביטחון. ♦ פיצויי פיטורים מחושבים לפי השכר האחרון הכולל סעיפים: א', ב', ג', ד', ה', ו', ♦ ז', ח', ט', יג', יד', טו'. סעיפים יד' ו-טו' משמשים לחישוב פיצויי פיטורים לגבי עובדי הוראה שהם עובדי ♦ מדינה בלבד. רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים הינם גם רכיבים פנסיוניים. ♦ יב. דמי נסיעה וטלפון )החזר הוצאות בהתאם להסכמים(. יג. קצובת הבראה )תשלום חד פעמי( במשכורת יוני. יד. קצובת ביגוד )תשלום יד-פעמי( במשכורת יולי.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

1/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online