זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

שכר ''מורה אם'' 2.4 שנים, 14 א. לתוספת שכר ''מורה אם'' זכאית כל מורה שלאחד מילדיה טרם מלאו לפחות. 79% והיקף משרתה הוא למשרתה בפועל, אך לא 10% ב. מורה-אם תקבל תוספת שכר מיוחדת בשיעור של .(11.5.1993 יותר ממשרה וחצי, כולל התוספת )תיקון בהסכם עבודה קיבוצי 100% , זכאית להשלמת משרתה עד 79% ג. מורה שצמצמה את משרתה עד משרה בתום תקופת הזכאות לתוספת אם. * מחוייבות זו נובעת מהחלטת ועדה פריטטית עליונה לתנאי שירות, האומרת שכל שעה פנויה או מתפנה, או שאין עליה מחוייבות פרופסיונאלית, תינתן משרה. 100%- למורים הקבועים בבית הספר עד כדי השלמת משרתם ל משרד החינוך נוהג להשלים את המשרות גם בבתי ספר אחרים בבעלותו, כשאין שעות פנויות בבית הספר. דבר שקשה יותר ליישום בבעלויות שאין מורה גרוש, שילדיו בחזקתו או בחזקה משותפת, וגרושתו איננה מקבלת הטבה כמו למורה-אם, בתנאי שהוא עונה לקריטריונים 10% בגין ילדיה, זכאי לתוספת .(1.1.1987 של העסקת מורה-אם )תחולה כמו מורה-אם, בתנאי 10% , זכאי לתוספת 14 מורה אלמן, שיש לו ילדים עד גיל שהוא עונה לקריטריונים של העסקת מורה-אם. מורה, שילדיו בחזקתו או בחזקה משותפת, ואשתו אינה מקבלת הטבה בגין כמו מורה-אם, בתנאי שהוא עונה לקריטריונים של 10% ילדיה, זכאי לתוספת עובדת מורה-אם. )פסק דין ארגון המורים נגד משרד החינוך - מתן ''תוספת אם'' גם למורה שאשתו אינה מקבלת את התוספת(. : הערות • גם עובדת הוראה העובדת בתנאים הנקובים לעיל אצל שני מעסיקים ויותר, זכאית לחישוב שכרה לפי ''מורה-אם'': כל מעסיק ישלם יחסית להיקף משכורתה, כאילו עבדה רק אצלו את כל משרתה. על המורה להחליף אישורים בין שני המעסיקים על גובה משכורתה. • בעקבות תביעות משפטיות שהוגשו על ידי ארגון המורים, התקבלו פסקי דין הקובעים שמורה גבר זכאי לתוספת כנ''ל אם הוא עונה לקריטריונים של אב , בתנאי שרעייתו מועסקת 140% עד 79% בהיקף משרה של 14 לילד/ים עד גיל בעבודה כלשהי ואיננה מקבלת כל תוספת שכר בגין היותה אם. בית המשפט הכיר בתוספת זו כתוספת למשפחה, בהיות המשפחה יחידה כלכלית אחת שבה שני בני הזוג משקיעים בה את שכרם. התפתחות נושא ''תוספת שכר למורה-אם'' להמחשת התפתחות תנאי העבודה והשכר של עובדי ההוראה, אתאר בפניכם את האופן שבו ~ התפתח נושא תשלום תוספת שכר למורה-אם. עוד לפני קום המדינה נתנה מערכת החינוך את הדעת לעובדה, שבמערכת החינוך עובדות ~ מורות אימהות לילדים קטנים. ההתמודדות עם הבעיה לא היתה מסודרת, ובשטח נוצרה מציאות ( נקבעו לראשונה הוראות 1962) 6/ אשר חייבה קביעת נהלים ברורים. לכן, בחוזר מנכ''ל תשכ''ב .1.6.1960- קבע המסדירות את העניין בכלל ואת התשלום בפרט, רטרואקטיבית מ משרה(, זכאית 4/5) העובדת משרה חלקית 14 עיקר ההוראה היה שמורה אם לילד עד גיל ~ לתשלום תוספת יוקר משכר של משרה מלאה, ולא לפי חלקיות משרתה בפועל. (. התיקון פורסם 1976 תשל''ו 14 התקבל בכנסת תיקון לחוק הגמלאות )תיקון 31.3.1976- ב ~ . התיקון קובע שהתוספת 1.9.1963- , והוא רטרואקטיבי מ 9.4.1976- ב 806 בספר החוקים הכספית שמקבלת מורה-אם היא למעשה תוספת פנסיונית ושכר לכל דבר ועניין. , חל שינוי בדרך חישוב התוספת הכספית למורה-אם. במקום 22.2.1979- בהסכם העבודה מ ~ בחזקתן בתי ספר רבים נוספים. ד. תוספת ''מורה-אם'' למורה גבר.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

2/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online