זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

פנסיה, פיצויי פיטורים וכדומה(. אם מציג המעסיק )המנהל( טוען שערך השעה האפקטיבית לתשלום הוא נמוך יותר כי כך משלם המעסיק, כי אז כדאי לו למצוא מישהו אחר. אם המורה יעמוד על דעתו, הוא יגלה שהמעסיק נוטה להסכים או להציע הצעת פשרה. לסיכום, שעה אפקטיבית לתשלום אמורה להיות מוסכמת בין נציג המעסיק לבין המורה, ! בעקבות משא ומתן. אל תתביישו לבקש יותר. מגיע לכם גמול הכנה לבחינות בגרות 4.4 גמול ההכנה לבחינות בגרות יהיה כדלקמן: ותשלום גמול הכנה לבחינות בגרות )להלן: הגמול( הוא על פי יחידת בחינה. א. הבסיס לחישוב .2% גמול הבגרות הנו פנסיוני ומורכב מש''ש ומתוספת של מספר השעות השבועיות הניתנות כגמול למספר יחידות הבחינה, הנו חלק אינטגרלי ממשרתו של מורה לכל עניין. ב. גמול ההכנה לבחינות בגרות ניתן עבור כל כיתה בנפרד ועבור כל מקצוע בנפרד. אין הגבלה במספר הגמולים שזכאי לקבל מורה המכין תלמידים לבחינות הבגרות. הגמול משולם בשנה שהתלמידים ייבחנו בה. ג. שיעורי הגמול יחידות בש''ש באחוזים 2% 1.0 1 2% 1.5 2 2% 2.0 3 2% 3.0 4 2% 3.5 ויותר 5 כל שאלוני הבחינות שמספריהם מתחילים באותן שלוש ספרות, נחשבים כמקצוע אחד לגבי ♦ חישוב הזכאות לגמולי ההכנה הן בשעות והן באחוזים. מקצועות שלא נמדדים על-פי יחידות לימוד ש''ש לפחות, לא 6 אם מורה הכין כיתה לבחינת )לבחינות( בגרות המזכה )המזכות( בגמול בהיקף ש''ש. 2- יפחת הגמול מ ש''ש. 6 אין קביעות בהיקף הכנה של ד. הכיתה נחלקת לקבוצות בהוראת מקצוע )מקצועות( - יחושב הגמול לקבוצה כדלקמן: מהגמול המפורט בפסקה ג' לעיל. 25% - תלמידים בקבוצה 5 - 1 (1 מהגמול המפורט בפסקה ג' לעיל. 50% - תלמידים בקבוצה 9 - 6 (2 מהגמול המפורט בפסקה ג' לעיל. 100% - או יותר תלמידים בקבוצה 10 (3 ה. תלמידים הוכנו לבחינות הבגרות במספרים שונים של יחידות בחינה יקבל המורה הזכאי לגמול את הגמול בהתאם למספר הגדול ביותר של יחידות הבחינה. .2% . ש''ש בתוספת 3.5 גמול זה לא יעלה על ו. המורה הכין כיתה לבגרות אך לבחינה ניגשו תלמידים יחידים ואפילו אחד לא ניגש הגמול ישולם למורה לפי מספר התלמידים שלמדו בכיתה ולא לפי מספר התלמידים שניגשו לבחינה. הגמול לא יופחת אם ניגשו לבחינה תלמידים יחידים בלבד, או במקרה שאפילו תלמיד אחד לא ניגש. (2% + ז. מורים המחלקים ביניהם הוראת מקצוע המזכה בגמול הכנה לבגרות )שעות

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

4/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online