זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

יקבלו גמול הכנה לבגרות יחסית למספר הש''ש שכל אחד מהם מלמד באותה בכיתה אחת, כיתה. ח. מורה המכין לבחינה רק חלק מיחידות הלימוד הכוללות בהן נבחנת הכיתה, יקבל את החלק היחסי מסך כל הגמולים המיועדים לכיתה זו על פי רמתה. :(1.9.2008- ט. גמולי בגרות באנגלית ומתמטיקה )תחולה: החל מ 2% + ש''ש 0.5 - 01 שאלון 2% + ש''ש 0.5 - 02 שאלון 2% + ש''ש 1 - 03 שאלון 2% + ש''ש 1 - 04 שאלון 2% + ש''ש 1 - 05 שאלון 2% + ש''ש 1.25 - 06 שאלון 2% + ש''ש 1.25 - 07 שאלון : הערות ♦ יחידות לימוד 3 - מרכיבים בחינה של 03 ;02 ;01 . שאלון 1 יחידות לימוד 4 - מרכיבים בחינה של 05 ;04 ;03 שאלון יחידות לימוד 5 - מרכיבים בחינה של 07 ;06 ;05 שאלון . ניתן להיבחן על כל שאלון ושאלון בנפרד בזמנים שונים ולתגמל את המורה בהתאם למפורט 2 בטבלה לעיל. :(1.9.2008- י. גמולי בגרות בלשון )תחולה: החל מ יח''ל בהבעה, ייחשב גמול ההכנה לבגרות 1- בתוכנית הלימודים החדשה בה מגישים המורים ל בנפרד לגבי כל יחידה כדלקמן: .2% + ש''ש 1- עבור שאלון א' זכאי המורה ל ~ .2% + ש''ש 1- עבור שאלון ב' זכאי המורה ל ~ :(1.9.2008- יא. גמולי בגרות באזרחות )תחולה: החל מ ש''ש 1.5 ש''ש, מתוכן 6 יחידות באזרחות, וילמדו בהיקף של 2- ( התלמידים ייגשו ל 1 עבור ליווי והדרכת תלמידים בכתיבת עבודה. 1.5 + גמול הכנה לבגרות 2% ( עבור ליווי התלמידים והנחייתם, יקבלו המורים 2 ש''ש. 0.4 + ש''ש 140 , ( בנוסף, יתוגמלו המורים בגין בדיקת העבודות בתשלום דומה למעריכי בחינות 3 ש''ח לשעה, כאשר שעה שווה בערכה לבדיקת שתי עבודות .( 22.4.2009 קיבוצי מיום )הסכם : יב. גמול הכנה לבגרות בש''ש ב'ביוטופ' בביולוגיה, ו'גיאוטופ' בגיאוגרפיה יח''ל )ה'ביוטופ' הוא 5 יח''ל או 3 , הבחינה בעל פה בביולוגיה ברמה של 1987 ( החל משנת 1 ( תיחשב כיחידה נפרדת העומדת בפני עצמה 1992 יח''ל, מאז 5 חלק מבחינת הבגרות בהיקף לצורך חישוב ש''ש כגמול ההכנה לבגרות. המורה המכין את תלמידיו לקראת הבחינה יקבל את הגמול כמפורט להלן: מספר התלמידים גמול הכנה בש''ש

ש''ש 0.3 5 - 1 ש''ש 0.75 9 - 6 ש''ש 1.50 ומעלה 10 שיעור גמול זה הוא נוסף על גמול הניתן עבור הכנה לבחינה בכתב. .1.9.1987 - תחולת הביצוע ( 9/ , חוזר מנכ''ל תשמ''ז 1987 החלטת הוועדה הפריטטית העליונה לתנאי שירות )

( בוועדה הפריטטית העליונה המשותפת לנציגי הממשלה, למרכז השלטון המקומי, לשלוש 2 הערים הגדולות ולארגוני המורים, הוחלט כך: לצורך הענקת שעות שבועיות למורה המכין את

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

5/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online