זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

תלמידיו לקראת הבחינה בעל פה בגיאוגרפיה )'גיאוטופ'( יהיה הגמול שיקבל המורה תלוי במספר התלמידים בקבוצה, לפי המפתח הזה: מספר התלמידים גמול הכנה בש''ש

ש''ש 0.25 5 - 1 ש''ש 0.50 9 - 6 ש''ש 1 ומעלה 10 : גמול זה הוא בנוסף על הגמול הניתן בעד ההכנה לבחינה בכתב. * הבהרה

גמול למורה המכין תלמידים לבחינות גמר 5.4 , שבו ניגשים תלמידים למבחן גמר בשאלון חיצוני של ש''ש 5 מורה המלמד מקצוע עד א( משרד החינוך, יתוגמלו באותן אמות מידה של הכנה לבחינות הבגרות לפני הרפורמה. דהיינו, ש''ש 1 ש''ש, מזכה בגמול של 5 הוראה במסגרת ההכנה לבחינות גמר ממשלתיות בהיקף של 2 או יותר, הוא יקבל תשלום בגין גמול של ש''ש 6 אם הכין המורה בהיקף של .2% בתוספת על כל בחינה. 2% + ש''ש האמור בסעיף זה מתייחס גם למורים שמכינים לבחינות גמר בכיתות יג' ו-יד'. ב( גמול עבור הערכת עבודה מעשית של תלמידי כיתות י''ב בנתיב הטכנולוגי. הערכת הישגיהם של תלמידים בעבודה מעשית בכיתות י''ב, בנתיב הטכנולוגי, תיעשה בסדנאות או במעבדות של בתי הספר על ידי מעריכים, שהם מדריכים או מומחים מן התעשייה, שנקבעו לעבודת הערכה על ידי משרד החינוך והתרבות. המקצועות המזכים בגמול השתתפות בהערכה רשומים באוגדן ''מערכת שיעורים לבתי הספר העל-יסודיים - הנתיב הטכנולוגי תשל''ג'', בהפחתות של שעות שבועיות שפורסמו בשנת תשל''ד והופעלו החל משמת הלימודים תשל''ה - ורשומים תחת הכותרת ''לימודים מעשיים''. ש''ש 24 מספר שעות הדרכה בשבוע לפי בסיס משרה של מס' שעות הדרכה תגמול בש''ש

ש''ש 0.5 4 - 2 ש''ש 1 8 - 5 ש''ש 1.5 12 - 9 ש''ש 2 16 - 13 ש''ש 2.5 20 - 17 ש''ש 3 21 - 20 ( הגמול יינתן בשלמותו אם קבוצת ההדרכה היא תקנית, בהתאם לתקן 1 מספר התלמידים שנקבעו על ידי משרד החינוך. ( אם מספר התלמידים בקבוצה קטן מהמספר התקני, הגמול ישולם 2 לפחות מהתקן של הקבוצה. 60% בשלמותו אם מספרם הוא מהתקן, יקבל 60%- ( אם מספר התלמידים בקבוצה קטן מ 3 גמול משיעור הגמול האמור. 50% המדריך

גמול בעד הדרכת תלמידים בעבודת גמר בבי''ס על-יסודי בכיתות י''א, י''ב 6.4 עובד הוראה אקדמאי, שהוא בעל הכשרה פדגוגית מלאה או עובד הוראה בעל רישיון הוראה קבוע, המקבל אישור מהמפקח להדריך תלמיד בעבודת גמר והמלמד בכיתות י''א או י''ב כתיבת עבודת גמר, יהיה זכאי לגמול מיוחד בגין עבודתו זאת. א. תנאים לקבלת הגמול ( הדרכה הנמשכת שנת לימודים שלמה לפחות. 1 ( עבודת הגמר הוגשה לאישור משרד החינוך לצורך שחרור מאחת מבחינות 2

הבגרות, בהתאם להוראת משרד החינוך. ( שיעור הגמול החל משנה''ל תשס''ג: 3

ש''ח לתלמיד 800 ש''ח לתלמיד 993

יקבל B.A

א. מורה בעל תואר

יקבל M.A מורה בעל תואר

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

6/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online