זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ש''ח לתלמיד 1,194

מורה בעל תואר ד''ר יקבל

( 1 1.5.1993 תיקון הוועדה הפריטטית המיוחדת לפי הסכם העבודה הקיבוצי - )

ב. הגמול הוא שקלי, שנתי וחד-פעמי, ומשתנה עם מתן תוספות יוקר. ג. הגמול משולם לפי תלמיד, ואינו מוגבל במספר התלמידים .( 11.5.1993 - תיקון הסכם קיבוצי ) ד. הגמול ישולם למורה הזכאי על ידי הבעלות: מהגמול - עם קבלת אישור משרד החינוך על נושא העבודה, 30% היתרה - עם קבלת אישור משרד החינוך על הגשת העבודה. ב. גמול בעד הנחיית תלמיד בפרויקט חשבונאות העבודה נעשית במסגרת הבחינה המעשית. הנחיית המורה נעשית במסגרת יחידות לימוד. 2- שעות ההוראה ומזכה אותו בגמול הכנה השווה ל ג. גמול בעד הנחיית תלמיד בפרויקט במסגרת מזכירות ומינהל ראו סעיף זה לעיל. ש''ח. 571 - ד. הגמול בעד בדיקת עבודת גמר כנ''ל גמול חינוך 7.4 מהשכר המשולב. 10%- א. עובד הוראה שהוא מחנך כיתה זכאי ל לחבריו לחנך 1/3- ג. הגמול ישולם כל עוד מכהן המורה בתפקיד מחנך הכיתה ומועסק ב משרה לפחות. ד. הגמול משולם לפי משרה מלאה, גם אם המחנך מלמד משרה חלקית או מעל למשרה. שעות חינוך שמקבל המורה. רק שעה אחת 4 ה. הגמול משולם נוסף על מתוך הארבע משובצת במערכת השעות של המורה. ו. הגמול הוא שכר לכל דבר ועניין. ז. מנהל זכאי להיות מחנך כיתה בתנאים זהים לכל מורה. ח. הגמול הינו פנסיוני. גמול מקצוע והכשרה 8.4 , וישולם למורה שאיננו מחנך כיתה. 6% . הגמול הוא בשיעור של 1 . אחוז הגמול מחושב מכל היקף משרת עבודתו של המורה. 2 ב. עובד הוראה המחנך כיתות(. 2

גמולים )ארגון המורים אינו ממליץ 2- כיתות זכאי ל 2

. הגמול ישולם גם למורה בתפקיד הדרכה, המועסק בהוראה בבית ספר לצורך 3 השלמת משרתו בהדרכה, בתנאי שהעסקתו בהדרכה אינה עולה על חצי המשרה. . הגמול ישולם על פי היקף עבודתו בבית הספר בלבד 4 .(1.9.1985 החלטת עדה הפריטטית העליונה - ) . הגמול הינו פנסיוני. 5 גמול ריכוז מקצוע 9.4 בתחילת כל שנה תמנה הנהלת המוסד מרכזי מקצוע על סמך המלצת המנהל ואישור הפיקוח, כפוף לקריטריונים להלן: א. קריטריונים למינוי מרכז מקצוע . במוסד על-יסודי יתמנו מורים כמרכזי מקצועות לריכוז והדרכת המורים המלמדים את 1 המקצוע בבית הספר. מינוי זה ייעשה באישורו של המפקח על בית הספר והמעסיק המשלם את שכרו של כיתות לפחות, ובמקצוע שבו מונה 8 המרכז. המינוי ייעשה אם בבית הספר ישנן 2 ש''ש, ובבית הספר מועסקים באותו מקצוע עוד 48 מרכז המקצוע ניתנות לפחות

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

7/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online