זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מורים בפחות ממחצית המשרה. 3

מורים במחצית המשרה לפחות, או . ריכוז ''מקצוע קטן'' 2

בחינוך העל-יסודי, בבתי ספר קטנים או בבתי ספר שבהם נלמדים מקצועות בהיקף קטן של שעות, ימונה מרכז מקצוע באישור מנהל המחוז ועל סמך פניית מנהל בית שעות שבועיות ומלמדים אותו שני מורים 24 הספר, אם המקצוע נלמד לפחות לפחות. המורים והמנהלים ידאגו שהפנייה למנהל המחוז לגבי בתי ספר של משרד החינוך אישורים שנתיים בכל המערכת 200- תיעשה בהקדם, הואיל ומדובר ב .( 11.5.1994 - הסכם עבודה קיבוצי ) , מנהל המחלקה לתנאי ציון שבת לגבי החטיבה העליונה, יש לפנות ישירות למר , יו''ר המחלקה הפרופסיונלית בארגון המורים. נורית ולנסי שירות., עם העתק לגב' רצוי לפנות לפני תחילת שנת הלימודים. . דרישות התפקיד 3 . כמרכז מקצוע עיוני בבית ספר על-יסודי, יתמנה מורה שהוא בעל תואר אקדמי 1 . א ובעל הכשרה פדגוגית מלאה, המוכרים על ידי משרד החינוך והתרבות לשם קבלת רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, ואשר אושר על ידי המפקח על בית הספר ועל ידי הבעלות על המוסד. . למרות האמור לעיל, במקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל יוכל להתמנות כמרכז 2 מקצוע עיוני גם מורה שאינו בעל תואר אקדמי, אם הוא בעל רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, שהוענק לו על סמך עמידה בכל בחינות ההשלמה הדרושות לשם קבלת רישיון הוראה קבועב אותו מקצוע, או על פי החלטת ועדת הבירורים לרישיונות הוראה, שמצאה אותו בעל ידע מספיק במקצוע האמור ובדרכי הוראתו. במקרה כזה יוכל אפוא גם מורה כזה להתמנות למרכז מקצוע, אם לדעת הפיקוח הפדגוגי שמטעם משרד החינוך והתרבות הוא מתאים, מבחינה מקצועית ומבחינה פדגוגית כאחת, לכהן בתפקיד זה יותר מכל יתר המורים בבית הספר המלמדים אותו מקצוע. ב. נוסף על דרישות ההשכלה וההסמכה מכל מי שהוא מועמד לתפקיד של מרכז מקצוע, חייב המועמד לתפקיד להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהוראת אותו מקצוע והעל כושר הדרכה בעבודה פדגוגית, המועסק בהוראתו של מקצוע זה בבית הספר, בשליש משרה לפחות. ג. המינוי לתפקיד זה ניתן לשנת לימודים אחת בלבד. בתחילת כל שנת לימודים תמנה הנהלת המוסד, באישור המפקח והבעלות על המוסד, מרכז מקצוע, בהתאם לכללים שנזכרו לעיל. הבהרה: למרות האמור לעיל בסעיף זה, עמדת ארגון המורים היא שהנהלת בית-הספר < במאי של שנת הלימודים, אם אין בכוונתה למנות 31 תודיע למרכז המקצוע עד אותו למרכז מקצוע גם בשנה הבאה. זכותו של כל עובד הוראה לדעת, לפני תום שנת הלימודים, מה יהיו תפקידיו < בשנה הבאה, כדי להתכונן בהתאם. ב. שיעור גמול ריכוז מקצוע (24.1.1988 - , הסכם עבודה קיבוצי 5/ )חוזר מנכ''ל תשמ''ד . עובד הוראה, המכהן בתפקיד של מרכז מקצוע מסוים במוסד חינוך על-יסודי, ואשר 1 ומועסקים בהוראתו לפחות 48 מספר שעות ההוראה בשבוע במקצוע הוא לפחות .5% שני מורים נוספים בפחות ממחצית המשרה, יהיה זכאי לגמול מקצוע בשיעור . עובד הוראה המכהן בתפקיד של מרכז מקצוע במוסד חינוך על-יסודי, אשר מספר 2 4 ואשר מועסקים בהוראתו לפחות 72 שעות ההוראה בשבוע במקצוע הוא לפחות מורים נוספים במחצית המשרה לפחות, או חמישה נוספים בפחות ממחצית .6% המשרה - יהיה זכאי לגמול ריכוז מקצוע בשיעור של . עובד הוראה כנ''ל, המכהן כמרכז מקצוע ואשר מספר שעות ההוראה בשבוע של 3 שעות או יותר, ומועסקים בהוראתו חמישה מורים נוספים 100 המקצוע במוסד הוא

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

8/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online