זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

במחצית המשרה לפחות, או שישה מורים נוספים בפחות ממחצית המשרה, יהיה .7% זכאי לגמול ריכוז מקצוע של . עובד הוראה המכהן בתפקיד של מרכז מקצוע מסוים במוסד חינוך על-יסודי קטן, 4 או במוסד שבו נלמד המקצוע מספר שעות שבועיות קטן, ואשר מספר שעות ההוראה ש''ש, ומועסקים בו לפחות שני מורים בהוראת אותו 24- בשבוע בו הן לא פחות מ .( לעיל 2. ראה סעיף קטן א ) 4% המקצוע, יהיה זכאי לגמול ריכוז מקצוע בשיעור של . הגמול נגזר מהיקף משרה שלמה, גם אם מרכז המקצוע עובד יותר או פחות 5 ממשרה שלמה. . הגמול אינו פנסיוני. 6

שיעור הגמול באחוזים )%(

שעות הוראת המקצוע בשבוע

הערות

מספר מורים בצוות המקצועי

באישור מיוחד

מורה נוסף + רכז

4 5 6 7

47 - 24 71 - 48 99 - 72

מורים לפחות, בחצי משרה 2 + רכז מורים לפחות, בחצי משרה 4 + רכז מורים לפחות, בחצי משרה 5 + רכז

ומעלה 100

גמול ריכוז מעבדה 10.4 א. בבתי הספר העל-יסודיים ימונו מרכזי מעבדה בהתאם לקריטריונים הקיימים, אך לא פחות ממרכז מעבדה, או מרכז מרכזייה פדגוגית בית-ספרית, או מרכז אמצעי הוראה אחד לכל בית ספר. ב. הקריטריונים למינוי מרכז מעבדה: כיתות לפחות, שיש לו מעבדה מוכרת על ידי משרד החינוך,תמנה 8 . בבית ספר בן 1 הנהלת המוסד באישור הפיקוח, מורה כמרכז מעבדה. . ש''ש על כל שעה במעבדה לצורך הכנת 0.5 אם אין לבורנט מעבדה, המורה יקבל המעבדה. משרה לפחות במקצועות שבהם 1/3 . כמרכז מעבדה יתמנה מורה המלמד 2 המעבדה פועלת. ג. המינוי הוא בתחילת שנת הלימודים ותוקפו לשנת לימודים אחת. : למרות האמור לעיל בסעיף זה, עמדת ארגון המורים היא שהנהלת בית הספר הבהרה * במאי של שנת הלימודים, האם ימשיך 31 5% מ * הגמול אינו פנסיוני אין בהוראות אלו כדי לפגוע או להרע תנאי עבודה שהיו מקובלים בבית הספר, * הערה: .( 7/ , תשנ''ה 5/ , תשמ''ד 6/ חוזרי מנכ''ל תשמ''ב אלא זו תוספת בלבד ) גמול חינוך מיוחד 11.4 עובדי הוראה בחינוך המיוחד, במוסדות לחינוך מיוחד או בבתי ספר רגילים בכיתות מקדמות, זכאים לתוספת ''חינוך מיוחד'' כדלקמן: גמול, 14% : ( אם סיימו קורס לחינוך מיוחד 1 גמול. 8.5% : ( אם לא סיימו קורס בחינוך מיוחד 2 , יהיה זכאי 14% מורה שעבד בחינוך מיוחד והיה זכאי על סמך לימודים לגמול של לגמול השתלמות במקום גמול לחינוך מיוחד, אם עבר לעבוד בחינוך הרגיל. .(1.9.1989 ( הגמול הוא פנסיוני ונגזר מהשכר המשולב )תחולה 3 , חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשל''ט, 9/ , חוזר מנכ''ל תשמ''ב 8/ חוזר מנכ''ל תשל''ב ) כיתות ויותר 13- תודיע למורה מרכז המעבדה עד בתפקידו זה גם בשנה הבאה. ד. שיעור הגמול גודל המוסד החינוכי שיעור הגמול 3% כיתות 12 עד

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

9/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online