זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ג. לאחר מכן יקיימו חברי הוועד שיחה עם מזכיר הסניף במחוז, ידווחו לו וייוועצו בו. אם לא עלה בידי הוועד להסדיר את העניין, ימשיך בטיפול מזכיר הסניף. למרות האמור לעיל בשלושה מקרים יהא ועד המורים רשאי לפעול על דעת עצמו: א. תגובה על אי-תשלום שכר עבודה במועד, בהתאם להנחיות שהועברו על ידי הנהלת הארגון. ב. תגובה על פגיעה בכבודו של מורה ע"י מנהל ביה"ס או ע"י אחד מחברי הנהלת ביה"ס באורח פומבי, לעיני מורים או תלמידים. רק אז רשאי ועד המורים לכנס לאלתר אספת מחאה בשעות העבודה. באשר לתגובות נוספות, יבואו חברי הוועד בדברים עם מזכיר הסניף שבמחוז. ג. תגובה כלפי מורה חבר הארגון שהפר שביתה שהוכרזה על ידי ארגוננו. ועד סמכויות נוספות של ועד המורים

א. גביית מסים לוועד המורים מציבור מורי בית הספר. ב. קבלת ''דמי שתיה'' מהבעלות או ממנהל ביה''ס.

ש''ח לחודש, לכל מורה המועסק משליש משרה ומעלה, 8.20 :

גובה דמי השתיה

חודשים. 10 במשך ג. קבלת הקצבה מהמעסיק לצורך קניית מתנות לחגים עבור המורים, ופעילויות תרבות וחברה. ד. קבלת פריטי ציוד לחדר המורים מהארגון, על פי רשימה שהארגון מפרסם מידי שנה. ה. קבלת תקציב שנתי לפעילויות תרבות מהאגודה הפדגוגית, לפי מספר החברים באגודה

הפדגוגית, הרשומים כמשתייכים לבית ספר מסוים כבית ספר ראשי. ו. ארגון פעולות תרבות וחברה עבור ציבור המורים בבית הספר.

<< פרק הבא חזרה פרק קודם >>

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_42

4/4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online