זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

,10.3.1983 : (, הסכמי עבודה קיבוציים מ 88/2)

חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשמ''ח .( 18.12.2001 ,90-88

גמול ייעוץ - מורים יועצים 12.4 א. כמורה-יועץ יועסק רק מורה בעל רישיון ייעוץ, על מנת לקבל רישיון ייעוץ יש לפנות , ירושלים. 15 למשרד החינוך, אגף כוח אדם, רח' כנפי נשרים .1 תקנון למתן רישיונות ייעוץ - ראו חוזר מנכ''ל תשס''א ב. מורה-יועץ חייב ללמד בכיתה שליש משרה לפחות. ג. מורה-יועץ יקבל שכרו בהתאם לדרגתו, ותקו והיקף עבודתו, נוסף על גמול ייעוץ. ד. גמול-ייעוץ הנו פונקציה של חלקיות העבודה בייעוץ והוותק בייעוץ. ש''ש. 12 ה. הבסיס לחישוב עבודתו של המורה-היועץ בייעוץ הנו ש''ש בייעוץ. 12 מורה-יועץ, העובד יותר בייעוץ, יקבל גמול כאילו הוא עובד רק ש''ש בייעוץ, יקבל גמול יחסית 4- ש''ש, אך לא פחות מ 12- אם הוא עובד פחות מ להיקף עבודתו בייעוץ. ש''ש על מנת שיוכר כמורה, ובסיס 8 מורה יועץ נדרש ללמד לפחות * הערה: ש''ש. 42 ש''ש ולא כעובד מינהל שבסיס משרתו 24 משרתו יהיה :(1.9.1994 ו. שיעור הגמול המלא )תחולה שנות ותק בייעוץ הגמול החודשי

5% 1 6% 2 7% 3 8% 4 9% ואילך 5 משנה

הנוסחה לחישוב הגמול

ש''ש( 12 עד 4) מס' ש''ש בייעוץ X

גמול ייעוץ מלא

12 ז. מורה-יועץ איננו יכול לכהן במקביל לעבודתו כיועץ גם בתפקיד של מנהל או סגן .(3 חוזר מנכ''ל תשכ''ו/ מנהל בית ספר ) ח. מורה-יועץ זכאי לקבל גם גמול חינוך מיוחד אם עבד בחינוך המיוחד - ראה חינוך מיוחד. ט. גמול הייעוץ הינו גמול פנסיוני )לא כל הבעלויות משלמות עבור רכישת זכויות פנסיה מגמול זה. )מרכז השלטון המקומי לא חתם על הסכם קיבוצי בנדון( ( 1995 , הסכם קיבוצי ספטמבר 5/ חוזר מנכ''ל מיוחד ו' תשל''ד, חוזר מנכ''ל תשמ''ד ) גמול ריכוז מסלול, מגמה או מקצוע - במכללות ובסמינרים 13.4 בסמינרים ובמכללות ימונו בעלי תפקידים כנ''ל, אשר יקבלו ריכוז בשיעור המפורט מטה )תחולה :(1.9.19898 א. מרכזי מסלול או מגמה ב. מרכזי מקצוע מספר התלמידים כפול מס' ש''ש ההוראה במסלול % הגמול מהשכר המשולב מס' ש''ש במקצוע % הגמול מהשכר המשולב 2,000 עד 6% ש''ש 39 - 30 6% 4,000 עד 7% ש''ש 49 - 40 7% 6,000 עד 8% ש''ש 59 - 50 8% 8,000 עד 9% ש''ש 69 - 60 9% ומעלה 8,000 10% ש''ש 70- מ ויותר 10%

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

10/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online