זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

: * הבהרה עובד הוראה יכול לבצע רק אחד משני התפקידים ויכול לקבל רק גמול ריכוז אחד. ~ הגמול אינו פנסיוני. ~ + 87 הסכם מסגרת + 94 תגבור הוראה + הגמולים מחושבים מהשכר המשולב ~ .( 2008 הסכם במגזר הציבורי מדצמבר ) 5% + ( 2001 הסכם עבודה קיבוצי ) 3% תוספת גמול ביטחון 14.4 א. האחראי לענייני הביטחון בבית הספר, כולל הג''א ומל''ח, זכאי לגמול ביטחון שישולם חודשית. שיעור הגמול 6% . האחראי לענייני ביטחון 1 4% . עוזר לאחראי-ביטחון בפנימייה 2 5% . עוזר לאחראי ביטחון בפנימייה שאינה בתחום רשות מקומית 3 + 98 תגבור הוראה + * הגמולים מחושבים מהשכר המשולב הסכם מסגרת על פי אותו הסכם. 1.12.2009- מ 5%- ( ו 30.112009 )עד 2008 תוספת 3% שעות מתוך שעות הניהול של בית הספר: 3-2 ב. מנהל בית ספר יקציב לאחראי ביטחון + (2001 )הסכם עבודה קיבוצי 2001 תוספת 3% + 1987 גמול פיצול 15.4 גמול פיצול משולם לעובד ההוראה בשיעורים שונים לפי קריטריונים שיפורטו מטה. הגמול ישולם בהתאם לדרגה והוותק בהוראה של המורה. הגמול נגזר באחוזים ממשרה מלאה, ללא כל קשר לחלקיות המשרה של המורה, ובלבד שיעבוד משרה לפחות. 1/3 גמול פיצול משולם גם למורה העובד מעל למשרה אחת, אם עד לגובה של משרה אחת הוא עונה לקריטריונים של גמול פיצול. הגמול יחושב ממשרה אחת. , חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשל''ט( )הסכם 88/2 ) חוזר מנכ''ל מיוחד י' תשל''א, חוזר מנכ''ל מיוחד תשמ''ה ) ( 90-88 עבודה קיבוצי קריטריונים לזכאות: א. . עובד הוראה המועסק בבית ספר על-יסודי והמלמד בשש כיתות או יותר 1 אצל אותו מעסיק. מוסדות חינוך אצל אותו מעסיק. 3- . עובד הוראה המועסק ב 2 , ומשרתו 95%- משרה ל 79% . עובד הוראה המועסק בהיקף משרה שבין 3 כיתות, אצל אותו מעסיק. 5 מפוצלת בין כיתות 15 ש''ש - לבית ספר עד 2 כיתות. 16 ש''ש - לבית ספר מעל 3 ג. הגמול באחוזים אינו פנסיוני.

. עובד הוראה בבתי ספר פנימייתים או במרכזים פדגוגים, המועסק 4 במשמרות הכרוכות בהפסקות, וההפסקה היא בת שעתיים לפחות. כיתות או יותר, במסגרת 4- . עובד הוראה המלמד מקצוע שפת אם ב 5 אחת ובבית ספר אחד: א. בבתי ספר עבריים את מקצוע העברית. ב. בבתי ספר ערביים את מקצוע העברית. כיתות או יותר, 4- . עובד הוראה, המלמד רק חלק ממקצוע שפת אם ב 6 זכאי לגמול היחסי. כיתות, זכאי 4- . עובד הוראה המלמד מקצוע שפת אם, חלקית, ביותר מ 7 לדרוש תשלום גמול פיצול לפי הקריטריוניים של הגמול המשולם למורים כיתות או יותר. 6- המלמדים ב כיתות אויותר בבית ספר אחד או 4- . עובד הוראה המלמד שפה זרה ב 8 יותר אצל אותו מעסיק זכאי לגמול פיצול. כיתות, אינו זכאי ליותר מגמול 8- . עובד הוראה המלמד שפת אם ביותר מ 9

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

11/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online