זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

אחד. . מורה לחינוך גופני ולמלאכה - כל קבוצת לימוד נחשבת לכיתה לצורך 10 .(1.4.1989 : חישוב גמול הפיצול )תחולה . כיתות שבעבורן המורה מקבל גמול הכנה לבחינות הבגרות, יילקחו 11 בחשבון גם לצורך קביעת זכאותו לגמול הפיצול. תלמידים לפחות, 20 . בחינוך הטכנולוגי כל קבוצת עבודה המונה 12 תיחשב ככיתה לצורך גמול פיצול. . עובד הוראה המלמד כיתות הקבצה המורכבות מקבוצות תלמידים מכיתות 13 שונות, זכאי לגמול פיצול לפי הקריטריונים המפורטים לעיל )כגון: שפה זרה, כיתות ויותר וכדומה(. 6 , שפת אם אם מורה זכאי לאחד משני הגמולים עבור אותה עבודה, הוא יקבל את הערה: הגמול הגבוה יותר מהשניים: גמול פיצול או גמול הוראת שפת אם/שפה זרה. (1.4.1989 : ב. שיעורי גמול הפיצול )תחולה מס' כיתות שיעור הגמול 3% 99% עד 75% כיתות במסגרת משרה של 5 5% כיתות 7-6 6% כיתות 10-8 7% כיתות ויותר 11 5% מוסדות חינוך 3 5% כיתות 4- שפת אם ושפה זרה ב 5% בתי''ס פנימייתים ומרכזים פדגוגים ג. גמול הפיצול איננו פנסיוני. , הסכם מסגרת, 94 תוספת תגבור הוראה + הוא נגזר מהשכר המשולב .(2008 )הסכם 5% , תוספת 2001 הסכם 3% תוספת .1.12.2008- שתחולתה מ 2008 על-פי הסכם 5% תוספת הבהרה: .3% קודם לכן תוספת זו היתה

גמולים שונים 16.4

שיעור הגמול הערות

שם הגמול

הגמול משתנה בהתאם לתוספת יוקר הגמול משתנה בהתאם לתוספת יוקר הגמול הינו פנסיוני יחידות גמול בהתאם לזכאות 8.75 לכל יחידת גמול( 1.2%) ( הגמול הינו פנסיוני. 1.9.1993- )החל מ 11.5.1993- הסכם עבודה קיבוצי מ יחידות גמול בהתאם לזכאות, 4 לכל יחידת גמול( 1.2%) ( הגמול הינו 1.9.1993- )החל מ .(11.5.1993- פנסיוני )הסכם עבודה קיבוצי מ יחידות גמול. 16 מקסימום לכל יחידת גמול( 1.2%) ( הגמול הינו פנסיוני. 1.9.1993- )החל מ 11.5.1993 הסכם עבודה קיבוצי

ש''ח 161.05 ש''ח 144.81

(1987) א. הסכם מסגרת תגבור הוראה )הסכם קיבוצי

(1994

ב. תעודת הוראה או כפל תואר

10.5%

4.8%

ג. גמול ביניים

ד. גמול השתלמות

19.2%

5% 10%

M.A ה. גמול תואר גמול תואר ד''ר

הגמול הינו פנסיוני

הגמול באחוזים ישולם למרכז בנוסף על ש''ש המשולמות בגין ביצוע התפקיד גמול זה ישולם למרכז אחד, בנוסף על ש''ש

6%

ו. ריכוז חברתי בית ספרי

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

12/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online