זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

המשולמות בגין ביצוע התפקיד. בבתי''ס שבהם היה נהוג לשלם ליותר הערה: ממרכז אחד, ההסדר יימשך. גמול זה ישולם למדריכים המקצועיים במקצועות: עץ, מתכת, סנדלרות ורכב

6%

ז. ריכוז שכבה/מסלול

1%

ח. ריכוז טכני במפת''נים

ט. גמול הדרכה למדריכים פדגוגיים בסמינרים

5%

5% 1%

י. השגחה על פנימייה

לכיתות א' מספר המתאמנים למאמן אחד תלמידים 3 לכיתות ג' לא יעלה על

יא. אימון למורה מאמן

2%

יב. דמי שימוש בכלי נגינה למורים לחינוך ריתמי

ש''ח 38.40

ש''ח 92.47

יג. תוספת ערבה

ניתן כגמול פיצול 1.8.1984- החל מ

יד. גמול למורה תושב''ע

גמול בגין עבודה עם תלמידים לקויי למידה 17.4 ואילך יתוגמלו המורים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בגין עבודתם 1.9.2008- החל מ הנוספת במסגרת ההיבחנות עם תלמידים לקויי למידה )בהתאם להתאמות שהוכרו על ידי משרד החינוך(. התשלום הוא בגין כל אחת מההתאמות הניתנות לתלמידים בבחינה, כמפורט להלן: יחידת גמול )לא תלוי בזמן ובמספר התלמידים( 1 - א. תוספת זמן לבחינה יחידת גמול )לא תלוי במספר התלמידים בזמן ההקראה( 1 - ב. הקראת שאלון יחידת גמול )לתלמיד בודד, לא תלוי בזמן הבחינה( 1 - ג. בחינה בעל פה יחידות גמול )לתלמיד בודד, לא תלוי בזמן ההכתבה( 1.25 - ד. הכתבה יחידות גמול )לתלמיד בודדד, לא תלוי בזמן הנדרש( 1.25 - ה. שעתוק מהשכר המשולב ותוספותיו(. 0.5% התוספת מחושבת לפי יחידות גמול )כל יחידה ערכה ~ .1.9.2008 , התשלום יינתן גם בעבור הבחינות שהתקיימו למן תחילת שנת הלימודים - תשס''ט ~ התשלום יתבצע במשכורת המשולמת בגין החודש שלאחר ביצוע העבודה. ~ מעסיק. 5% + עובד 5% :'' מהתשלום הנ''ל יש להפריש לקופת הגמל ''רשף ~ תשלומים על ליווי תלמידים למסעות ולטיולים ולפעילות חוץ בית ספרית 18.4 לתשלום לפי המפורט להלן: 1.9.1990- עובדי הוראה היוצאים לטיולים זכאים החל מ ש''ח ליממה )החל מהיום הראשון, והתשלום לאלתר(. 56.84 - . בטיול הכולל שהות לילה 1 ש''ח. 9.75 - 16:00 . בטיול מסע ותחרויות ספורט המסתיימים לאחר שעה 2 . כל מורה במערכת החינוך העל-יסודית )חט''ב, סמינרים, כיתות י''ג-י''ד, וכדומה( המלווה 3 כיתה בטיול, במסע או בשירות לאומי, ביום מנוחה או ביום שבו אין הוא מלמד, זכאי בנוסף על התשלום הרגיל עבור הליווי, לתמורה בגובה שכר של ארבע שעות עבור אותו יום או שעות באותו יום, אם המורה היה 4 לפחות, בהתאמה, עד להשלמת תשלום מינימלי של שעות 4- משובץ במערכת השעות ביום הליווי, פחות מ .( 6/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב ) יקבל עובד ההוראה תגמול עבור פעילות חוץ בית ספרית. 1.9.1998- . החל מ 4 משכרו החודשי 0.7% התגמול יחושב על פי יחידות, כשכל יחידה שווה לערך של המשולב ותוספותיו של עובד ההוראה בהתאם להיקף משרתו ועד למשרה אחת. להלן פירוט שעות הפעילות החוץ בית-ספרית אשר בגינן ישולם תגמול, וכן מספר היחידות אשר יינתנו עבור כל פעילות: ( 1.9.1998 הסכם קיבוצי )

שיעור הגמול באחוזים

סה''כ יחידות

סוג הפעילות

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

13/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online