זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

0.35%

0.5

פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת לאחר שעות 15:00 - 14:00 ההוראה בין השעות פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 18:00 - 15:00 השעות פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 21:00 - 18:00 השעות פעילות המתחילה בשעות הבוקר ומסתיימת בין 24:00 - 21:00 השעות

1.40%

2

2.45%

3.5

3.85%

5

4.90% 2.10%

7 3

פעילות הכוללת לינה ומסתיימת ביום למחרת 24:00 - 16:00 בין השעות * פעילות מנותקת

* פעילות מנותקת: תחילתה וסיומה לאחר שעות הלימודים הרגילות, שאינה מהווה המשך רציף ליום הלימודים כגון: הליכה למוזיאון, לתיאטרון וכדומה. * במקרה שהפעילות כוללת יותר מלינה אחת, יחושבו מספר היחידות בהתאם למספר הלינות. יום הטיול האחרון אינו כולל לינת לילה, ולכן עובד ההוראה יקבל בגינו גמול בהתאם לשעה שבה הסתיימה הפעילות. .( הבהרת ש' שטמפפר ז''ל, מנהל המח' לתנאי שירות במשרד החינוך ) * התגמול בגין ליווי תלמידים להפלגות או סיורים לימודיים בחו''ל כמו בליווי תלמידים בטיולים. * תגמול בגין פעילות חוץ בית-ספרית, כפי שפורט בטבלה, הינו ביום שהמורה משובץ גם שעות נוספות 4 במערכת השעות. אם מדובר ביום פנוי, המורה זכאי גם לתשלום בגין לעיל. 3 כמפורט בסעיף חוזר : פעילות חוץ בית-ספרית בשישי-שבת אינה מזכה בגמול ליווי טיולים ) הערה .( 03/02 משכורות עמדת ארגון המורים היא שיש לשלם, או לא לבצע את הפעילות. . מנהלי בתי הספר יגישו ללשכות המחוזיות של משרד החינוך והתרבות, או לבעלויות בתי 5 ספר את רשימת המורים היוצאים לליווי תלמידים בטיולים ובמסעות בתום כל טיול או מסע, ( שם עובד 1 : לגבי כל המורים וכל הכיתות במרוכז. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים ( תאריכי הליווי 3 ( מס' תעודת זהות 2 ההוראה ( מספר ימי הליווי. 4 . עובדי הוראה המלווים תלמידים במסעות ובטיולים, לרבות פעילות גדנ''ע/של''ח, זכאים 6 לקבל הוצאות כלכלה כמקובל לגבי עובדי המדינה, בהתאם לסכומים שנקבעו .( 1/ חוזר מנכ''ל תשל''ו לתקשי''ר ) 26.232 בפסקה זכאותו של עובד הוראה לקצובת כלכלה בעבור ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב או ארוחת לילה, )כפוף לשינויים החלים מדי פעם(. 26.232 לפי התקשי''ר סעיפים , חוזר מינהל 8.9.1998 , הסכם עבודה קיבוצי 90-88 - חוזר מיוחד ו' תשל''ד, הסכם השכר ) ( 20.1.1999 כספים . תעריפי אש''ל לארוחות: 7

השתנו הכללים לתשלום אש''ל ארוחות. 1.1.2010- החל מ הזכאות נקבעת לפי שעות העבודה מחוץ למקום העבודה:

ש''ח 26.75 = שעות 4 ♦ ש''ח 53.50 = שעות 8 ♦ ש''ח 80.25 = שעות 12 ♦

למרות האמור לעיל, בסעיף זה, עובדי הוראה היוצאים לליווי תלמידים בשירות הבהרה: לאומי ובבסיסי אימונים של צה''ל אינם זכאים להוצאות כלכלה, שכן הם מקבלים .( 1/ חוזר מנכ''ל תשל''ו ארוחות בקיבוצים או בבסיסים הצבאיים שבהם הם שוהים ) . גמול ליווי טיולים למורי של''ח בגין לינת לילה: 8 התשלום שיקבל מורה של''ח הינו כמו מורה מלווה אחר )פסיקת בי''ד לעבודה(. שעות בניכוי 14 מורה של''ח זכאי בגין כל יום טיול הכולל לילה, לתשלום בשיעור של

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

14/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online