זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ש''ח 2,940 ש''ח 3,780 ש''ח 4,200

ימי הבראה 7 -

שנות ותק 3 - 1

ימי הבאה 9 - שנות ותק 10 - 4

ימי הבאה 10 - שנות ותק 15 - 11 ש''ח 4,620 ימי הבראה 11 - שנות ותק 19 - 16 ש''ח 4,040 ימי הבראה 12 - שנות ותק 24 - 20 ש''ח 5,460 ימי הבראה 13 - שנים ואילך 25 * התשלום יחסי להיקף המשרה ולא יעלה על היקף משרה אחת, ומשולם במשכורת יוני. . ש''ח ליום 420 היא תשע''ב * הקצובה בשנה''ל ימי תשלום. 13 ש''ח עבור 5,460 * הקצובה המקסימלית בשנת לימודים זו עומדת על * דמי הבראה אינם מותנים בבקשה כלשהי. * שנות העבודה לחישוב גובה דמי ההבראה חופפות למספר שנות הוותק המוכרות של המורה. * ותק שירות בצה''ל/שירות לאומי לא מובא בחשבון בעת חישוב שנות הזכאות לקצובת הבראה. * ההקצבה משולמת יחסית למספר חודשי עבודה בשנה''ל. * בכל מקום עבודה, שבו קיים הסכם אחר, העדיף על האמור לעיל, יש לנהוג לפי ההסכם העדיף. * הסכומים המגיעים בגין הבראה בסוף שנת הלימודים מעודכנים ומפורסמים מידי שנה בחוזר משרד החינוך. * בשנה''ל תשס''ט ותש''ע - לפי חוק ''עסקת החבילה'' - מופחתים מחצית דמי ההבראה. קצובת ביגוד 23.4 א. קצובת ביגוד - כללי * כל עובד הוראה זכאי לקצובת ביגוד, כמקובל לגבי מקבלי קהל בשירות המדינה בהתאם לוותק. * הקצובה היא שנתית ומשולמת במשכורת חודש יולי. * הקצובה תשולם לכל עובד הוראה, בנוסף על קצובת ביגוד לעובדי הוראה הזכאים לה על פי הסדרים מיוחדים וקיימים. * קצובת הביגוד משולמת יחסית לשיעור המשרה, אך לא ליותר ממשרה. ( חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשל''ט ) להלן שיעור הקצובה ותק בהוראה הסכום בשקלים ש''ח 1,406 שנים 25 - 1 ש''ח 1,961 שנים ומעלה 26- מ ב. קצובת ביגוד נוספת למורים לחינוך גופני - תשע''ב ש''ח לשנה. 509 * מורה לחינוך גופני המועסק בחצי משרה ויותר יקבל ש''ח לשנה. 256 משרה יקבל 1/2- משרה ל 1/3 * מורה לחינוך גופני המועסק בין * הסכומים משולמים במשכורות חודש יולי ועד לגובה של משרה אחת. * הסכומים יעודכנו מידי שנה בשנה לפני מועד התשלום. ( 90-88 הסכם קיבוצי ) ג. קצובת ביגוד למורי של''ח - תשע''ב ש''ח 919 מעיל רוח. סה''כ 1/3 + זוג נעליים 1 + חולצות 2 + זוגות מכנסיים 2 למשרה מלאה. מורים אשר מועסקים בשל''ח במשרה חלקית ומשלימים משרתם בהוראת הערה: מקצוע אחר, זכאים להשלמת תשלום הביגוד בגין עבודתם במקצוע הנוסף

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

16/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online