זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מדריך לזכויות המורה

הדפס

קבלת עבודה והפסקתה 2 כניסה לעבודה 1.2 א. כתב מינוי

מורה המתחיל עבודתו בבי"ס חדש, בין אם הוא מקום עבודתו הראשון כעובד הוראה .1 ובין אם לאו, יקפיד עם קבלתו לעבודה על קבלת כתב מינוי, שבו יפורטו היקף משרתו לאותה שנה ותנאי עבודתו, ימי עבודתו במשך השבוע ותפקידים שונים שימלא, כל זאת כדי למנוע אי הבנות במשך עבודתו . שינוי בתנאי עבודתו של עובד הוראה קבוע. 2 מורה קבוע בביה"ס, שהוצעו לו שינויים בתנאי העסקתו על ידי המעסיק או על ידי הנהלת ביה"ס, ידאג לסיכום הדברים בכתב כדי למנוע אי הבנות במילוי התפקיד. מומלץ להיוועץ עם מזכיר הסניף לפני החתימה. ב. רישיון הוראה ניתן למורה בעל תואר אקדמי ראשון והשכלה פדגוגית ע"י אגף קבוע . רישיון הוראה 1 ירושלים. 15 כוח אדם בהוראה במשרד החינוך והתרבות, רח' כנפי נשרים בצרוף המסמכים בטופס מיוחד את הבקשה להנפקת רישיון הוראה קבוע יעביר המורה המתאימים לכתובת הרשומה על גבי הטופס. פניה זו יכולה להעשות גם ביוזמת מנהל ביה''ס. בבקשה לרישיון הוראה קבוע אין צורך להחתים את המנהל ו/או המפקח. הערה: תעודת הוראה אינה רישיון הוראה קבוע; הרישיון ניתן על סמך תעודת הוראה. * שים לב! ניתן ע"י המחלקה לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך והתרבות זמני . רישיון הוראה 2 תקופת ניסיון בהוראה בחינוך העל יסודי )חט''ב, חט''ע( 2.2 עובד הוראה בעל רישיון הוראה קבוע .1 השנה הראשונה לעבודה היא שנת ניסיון ראשונה. ניתן בתום שנה זו לפטר את העובד. שנת עבודתו השנייה אף היא שנת ניסיון. למרות זאת ניתן להפסיק את עבודתו מפקחים, ללא ועדה פריטטית ועל סמך חוות דעת שלילית של 2 רק לאחר ביקור הפיקוח. עובד הוראה בעל רישיון הוראה זמני .2 תקופת הניסיון שלו בהוראה היא שלוש שנים, ואם לא פוטר בתום השנה השלישית, זכאי הוא לקביעות באותו בית ספר )אין במתן קביעות זו אפשרות קבלת רישיון הוראה קבוע(. בינואר של השנה הנדונה - תקופת הניסיון שלו 1- אם המציא זכאות לרשיון הוראה עד ה היא שנתיים או שלוש, לפי העניין. .( 1973 אסמכתא: נוהל פיטורי-מורים בחט"ב אפריל ) קביעות בעבודה במערכת החינוך העל-יסודית 3.2 בחטיבת הביניים . עובד הוראה שעבר מהחינוך היסודי, לעבודה בחטיבת הביניים והוא בעל כישורים 1 אקדמיים, הופך קבוע עם כניסתו לעבודה. . עובד הוראה חסר כישורים אקדמיים, שעבר מהחינוך היסודי, המקיים התחייבותו 2 בקשר להשתלמות להסמכה להוראה בחטיבת הביניים - תישמר קביעותו במשרד החינוך גם בחטיבת הביניים. . עובד הוראה חדש שהתקבל מראש לעבודה בחטיבת הביניים - דינו כדין עובד הוראה 3 בחינוך העל-יסודי לעניין קביעות ופיטורין. . עובד הוראה שהיה קבוע בבי''ס על-יסודי ועבר לבי''ס על יסודי אחר, שבו קיימת חט''ב, 4 לאחר שנמצא כשיר לעבוד בחט''ב, ייחשב בשנה הראשונה כעובד הוראה בניסיון, ואפשר להפסיק את עבודתועל יסוד חוות דעת שלילית של שני מפקחים הממליצים על לעובד הוראה המועסק בהוראה ואינו זכאי לרישיון הוראה קבוע. רישיון זמני זה ניתן בשלוש השנים הראשונות לעבודה בהוראה. רישיון כנ"ל ניתן על סמך פניית המנהל באמצעות המפקח על בית הספר.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

1/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online