זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

גמול הניהול נגזר באחוזים משכרו האישי של המנהל למשרה אחת, ♦ אך לא פחות משכרו של מורה מוסמך בשיא הוותק, בהיקף משרה אחת )רכיבי השכר בסעיפים א', ב', ד', ה', י' לעיל(. גמול פיקוח נגזר משכרו האישי של המפקח למשרה אחת )רכיבי השכר ♦ בסעיפים א', ב', ד', ה', י לעיל(. מנהל המשמש כמחנך זכאי גם לגמול חינוך. ♦ סגן מנהל, המשמש כרכז ביטחון, זכאי גם לגמול רכז ביטחון. ♦ פיצויי פיטורים מחושבים לפי השכר האחרון הכולל סעיפים: א', ב', ג', ד', ה', ו', ♦ ז', ח', ט', יג', יד', טו'. סעיפים יד' ו-טו' משמשים לחישוב פיצויי פיטורים לגבי עובדי הוראה שהם עובדי ♦ מדינה בלבד. רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים הינם גם רכיבים פנסיוניים. ♦ שכר ''מורה-אם'' 2.4 שכר ''מורה אם'' 2.4 שנים, 14 א. לתוספת שכר ''מורה אם'' זכאית כל מורה שלאחד מילדיה טרם מלאו לפחות. 79% והיקף משרתה הוא למשרתה בפועל, אך לא 10% ב. מורה-אם תקבל תוספת שכר מיוחדת בשיעור של .(11.5.1993 יותר ממשרה וחצי, כולל התוספת )תיקון בהסכם עבודה קיבוצי 100% , זכאית להשלמת משרתה עד 79% ג. מורה שצמצמה את משרתה עד משרה בתום תקופת הזכאות לתוספת אם. * מחוייבות זו נובעת מהחלטת ועדה פריטטית עליונה לתנאי שירות, האומרת שכל שעה פנויה או מתפנה, או שאין עליה מחוייבות פרופסיונאלית, תינתן משרה. 100%- למורים הקבועים בבית הספר עד כדי השלמת משרתם ל משרד החינוך נוהג להשלים את המשרות גם בבתי ספר אחרים בבעלותו, כשאין שעות פנויות בבית הספר. דבר שקשה יותר ליישום בבעלויות שאין מורה גרוש, שילדיו בחזקתו או בחזקה משותפת, וגרושתו איננה מקבלת הטבה כמו למורה-אם, בתנאי שהוא עונה לקריטריונים 10% בגין ילדיה, זכאי לתוספת .(1.1.1987 של העסקת מורה-אם )תחולה כמו מורה-אם, בתנאי 10% , זכאי לתוספת 14 מורה אלמן, שיש לו ילדים עד גיל שהוא עונה לקריטריונים של העסקת מורה-אם. מורה, שילדיו בחזקתו או בחזקה משותפת, ואשתו אינה מקבלת הטבה בגין כמו מורה-אם, בתנאי שהוא עונה לקריטריונים של 10% ילדיה, זכאי לתוספת עובדת מורה-אם. פסק דין ארגון המורים נגד משרד החינוך - מתן ''תוספת אם'' גם למורה שאשתו ) .( אינה מקבלת את התוספת : הערות • גם עובדת הוראה העובדת בתנאים הנקובים לעיל אצל שני מעסיקים ויותר, זכאית לחישוב שכרה לפי ''מורה-אם'': כל מעסיק ישלם יחסית להיקף משכורתה, כאילו עבדה רק אצלו את כל משרתה. על המורה להחליף אישורים בין שני המעסיקים על גובה משכורתה. • בעקבות תביעות משפטיות שהוגשו על ידי ארגון המורים, התקבלו פסקי דין הקובעים שמורה גבר זכאי לתוספת כנ''ל אם הוא עונה לקריטריונים של אב , בתנאי שרעייתו מועסקת 140% עד 79% בהיקף משרה של 14 לילד/ים עד גיל בעבודה כלשהי ואיננה מקבלת כל תוספת שכר בגין היותה אם. בית המשפט הכיר בתוספת זו כתוספת למשפחה, בהיות המשפחה יחידה כלכלית אחת שבה שני בני הזוג משקיעים בה את שכרם. בחזקתן בתי ספר רבים נוספים. ד. תוספת ''מורה-אם'' למורה גבר.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

22/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online