זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

הבהרה: ההבדל בין שעות מילוי מקום לשעות אפקטיביות בגין חלקיות החופש 24% שעת מילוי מקום משולמת על-פי דרגתו וויתקו של עובד הוראה בתוספת הגדול בערך השעה, לעומת זאת, שעות אפקטיביות הינן שעות בודדות לתקופות קצרות ולמשימות חולפות כגון: שיעורי עזר או תיגבור לימודי כזה או אחר. בעיקרון אין להסכים לעבוד שעות אפקטיביות, להוציא שעות בודדות לתקופות קצרות כשיעורי עזר או תגבור כזה או אחר. שעה אפקטיבית - בניגוד לשעת מילוי מקום - אין לה אחיזה בכתובים, לא בחוזרי מנכ''ל ולא בהסכמי עבודה. מקובל להעניק אותה כשעה לא תקנית לצורכי הוראה בזמן מוגבל, ולא כמילוי מקום )כגון תגבור תלמידים לקראת בחינות(. לשעה אפקטיבית אין ערך קבוע. המורה, ראוי לו שיחליט בעצמו מה ערך התשלום לשעה אפקטיבית, אשר תשולם לו. רצוי שזו תהיה שעת ערך כפולה לתשלום משעת הוראה רגילה, הואיל והמחיר כולל את כל התנאים הסוציאליים )כגון: חופשות, ימי מחלה, ימי מילואים, גמולי השתלמות, פנסיה, פיצויי פיטורים וכדומה(. אם מציג המעסיק )המנהל( טוען שערך השעה האפקטיבית לתשלום הוא נמוך יותר כי כך משלם המעסיק, כי אז כדאי לו למצוא מישהו אחר. אם המורה יעמוד על דעתו, הוא יגלה שהמעסיק נוטה להסכים או להציע הצעת פשרה. לסיכום, שעה אפקטיבית לתשלום אמורה להיות מוסכמת בין נציג המעסיק לבין המורה, ! בעקבות משא ומתן. אל תתביישו לבקש יותר. מגיע לכם גמול הכנה לבחינות בגרות 4.4 גמול ההכנה לבחינות בגרות יהיה כדלקמן: ותשלום גמול הכנה לבחינות בגרות )להלן: הגמול( הוא על פי יחידת בחינה. א. הבסיס לחישוב .2% גמול הבגרות הנו פנסיוני ומורכב מש''ש ומתוספת של מספר השעות השבועיות הניתנות כגמול למספר יחידות הבחינה, הנו חלק אינטגרלי ממשרתו של מורה לכל עניין. ב. גמול ההכנה לבחינות בגרות ניתן עבור כל כיתה בנפרד ועבור כל מקצוע בנפרד. אין הגבלה במספר הגמולים שזכאי לקבל מורה המכין תלמידים לבחינות הבגרות. הגמול משולם בשנה שהתלמידים ייבחנו בה. ג. שיעורי הגמול יחידות בש''ש באחוזים 2% 1.0 1 2% 1.5 2 2% 2.0 3 2% 3.0 4 2% 3.5 ויותר 5 כל שאלוני הבחינות שמספריהם מתחילים באותן שלוש ספרות, נחשבים כמקצוע אחד לגבי ♦ חישוב הזכאות לגמולי ההכנה הן בשעות והן באחוזים. מקצועות שלא נמדדים על-פי יחידות לימוד ש''ש לפחות, לא 6 אם מורה הכין כיתה לבחינת )לבחינות( בגרות המזכה )המזכות( בגמול בהיקף ש''ש. 2- יפחת הגמול מ ש''ש. 6 אין קביעות בהיקף הכנה של ד. הכיתה נחלקת לקבוצות בהוראת מקצוע )מקצועות( - יחושב הגמול לקבוצה כדלקמן: גמול הכנה לבחינות בגרות 4.4

מהגמול המפורט בפסקה ג' לעיל. 25% - תלמידים בקבוצה 5 - 1 (1 מהגמול המפורט בפסקה ג' לעיל. 50% - תלמידים בקבוצה 9 - 6 (2

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

24/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online