זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

המוסד, מרכז מקצוע, בהתאם לכללים שנזכרו לעיל. הבהרה:

למרות האמור לעיל בסעיף זה, עמדת ארגון המורים היא שהנהלת בית-הספר < במאי של שנת הלימודים, אם אין בכוונתה למנות 31 תודיע למרכז המקצוע עד אותו למרכז מקצוע גם בשנה הבאה. זכותו של כל עובד הוראה לדעת, לפני תום שנת הלימודים, מה יהיו תפקידיו < בשנה הבאה, כדי להתכונן בהתאם. ב. שיעור גמול ריכוז מקצוע (24.1.1988 - , הסכם עבודה קיבוצי 5/ )חוזר מנכ''ל תשמ''ד . עובד הוראה, המכהן בתפקיד של מרכז מקצוע מסוים במוסד חינוך על-יסודי, ואשר 1 ומועסקים בהוראתו לפחות 48 מספר שעות ההוראה בשבוע במקצוע הוא לפחות .5% שני מורים נוספים בפחות ממחצית המשרה, יהיה זכאי לגמול מקצוע בשיעור . עובד הוראה המכהן בתפקיד של מרכז מקצוע במוסד חינוך על-יסודי, אשר מספר 2 4 ואשר מועסקים בהוראתו לפחות 72 שעות ההוראה בשבוע במקצוע הוא לפחות מורים נוספים במחצית המשרה לפחות, או חמישה נוספים בפחות ממחצית .6% המשרה - יהיה זכאי לגמול ריכוז מקצוע בשיעור של . עובד הוראה כנ''ל, המכהן כמרכז מקצוע ואשר מספר שעות ההוראה בשבוע של 3 שעות או יותר, ומועסקים בהוראתו חמישה מורים נוספים 100 המקצוע במוסד הוא במחצית המשרה לפחות, או שישה מורים נוספים בפחות ממחצית המשרה, יהיה .7% זכאי לגמול ריכוז מקצוע של . עובד הוראה המכהן בתפקיד של מרכז מקצוע מסוים במוסד חינוך על-יסודי קטן, 4 או במוסד שבו נלמד המקצוע מספר שעות שבועיות קטן, ואשר מספר שעות ההוראה ש''ש, ומועסקים בו לפחות שני מורים בהוראת אותו 24- בשבוע בו הן לא פחות מ .( לעיל 2. ראה סעיף קטן א ) 4% המקצוע, יהיה זכאי לגמול ריכוז מקצוע בשיעור של . הגמול נגזר מהיקף משרה שלמה, גם אם מרכז המקצוע עובד יותר או פחות 5 ממשרה שלמה. . הגמול אינו פנסיוני. 6

שיעור הגמול באחוזים )%(

שעות הוראת המקצוע בשבוע

הערות

מספר מורים בצוות המקצועי

באישור מיוחד

מורה נוסף + רכז

4 5 6 7

47 - 24 71 - 48 99 - 72

מורים לפחות, בחצי משרה 2 + רכז מורים לפחות, בחצי משרה 4 + רכז מורים לפחות, בחצי משרה 5 + רכז

ומעלה 100

גמול ריכוז מעבדה 10.4

גמול ריכוז מעבדה 10.4 א. בבתי הספר העל-יסודיים ימונו מרכזי מעבדה בהתאם לקריטריונים הקיימים, אך לא פחות ממרכז מעבדה, או מרכז מרכזייה פדגוגית בית-ספרית, או מרכז אמצעי הוראה אחד לכל בית ספר. ב. הקריטריונים למינוי מרכז מעבדה: כיתות לפחות, שיש לו מעבדה מוכרת על ידי משרד החינוך,תמנה 8 . בבית ספר בן 1 הנהלת המוסד באישור הפיקוח, מורה כמרכז מעבדה. . ש''ש על כל שעה במעבדה לצורך הכנת 0.5 אם אין לבורנט מעבדה, המורה יקבל המעבדה. משרה לפחות במקצועות שבהם 1/3 . כמרכז מעבדה יתמנה מורה המלמד 2 המעבדה פועלת. ג. המינוי הוא בתחילת שנת הלימודים ותוקפו לשנת לימודים אחת.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

29/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online