זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

פיטורין, ללא ועדה פריטטית. החל מהשנה השניה ייחשב עובד ההוראה הנ''ל כעובד הוראה קבוע ואפשר יהיה לפטרו לאחר דיון בוועדה פריטטית. בחטיבה העליונה . עובד הוראה בעל רשיון הוראה קבוע ייחשב קבוע במקום עבודתו לאחר סיום שתי שנות 1 עבודה באותה בעלות מבלי שפוטר )ראה פיטורי מורים בניסיון(. . עובד הוראה בעל רשיון הוראה קבוע, שהיה במעמד של עובד הוראה קבוע והחליף מקום 2 עבודתו - ייחשב קבוע במקום עבודתו החדש, אם סיים את שנת עבודתו הראשונה ולא פוטר, או - לא נדרש להביא אישור לשנת ניסיון נוספת. 3 . עובד הוראה שאינו בעל רשיון הוראה קבוע, ייחשב קבוע במקום עבודתו לאחר סיום 3 שנות עבודה באותה בעלות, אם לא פוטר. עם תחילת עבודתו בשנה הרביעית יקבל קביעות בבית הספר. אין עובדה זו מזכה אותו בקבלת רישיון הוראה קבוע. )סעיף זה כוחו יפה גם לגבי חט"ב(.

במכללות להכשרת עובדי הוראה ראה פירוט באמור לגבי החינוך העל יסודי במכללות ראה פירוט באמור לגבי החינוך העל יסודי

נוהלי פיטורי מורים 4.2 א. מועדי פיטורין והתפטרות בחודש מאי 31- . בעלות שהחליטה לפטר עובד הוראה זמני, תודיע לו על כך לא יאוחר מ 1 במאי, זכותו להמשיך 31- של אותה שנה. עובד הוראה שלא קיבל הודעה בכתב עד ה בעבודה במקום הנוכחי בשנת הלימודים הבאה. במקרה של ספקות לגבי תאריך משלוח ההודעה, התאריך הקובע יהיה היום שבו הוחתם מכתב הפיטורין ע"י הדואר. החובה להודיע בכתב על פיטורי עובד הוראה חלה על הבעלות, גם במקרה שהדבר הותנה עם העובד מראש, וגם אם צוין בכתב ההזמנה לעבודה )כתב המינוי( שאי קבלת הזמנה חדשה - יש לראותה כהפסקת העבודה. המעסיק חייב לקיים שימוע למורה שבכוונתו לפטר - לפני הפיטורים. .2 30- . על עובד הוראה המתפטר מעבודתו להודיע על כך בכתב למעבידו, לא יאוחר מה 3 ביוני של אותה שנה. ב. פיטורי מורים בתקופת הניסיון . אין לפטר מורים במרוצת שנת הלימודים. אם מתעוררות בעיות מכל סוג שהוא, יש לבוא 1 בדברים עם נציגי הארגון. . שנת עבודתו הראשונה של עובד הוראה היא בגדר ניסיון, והפיטורין אינם טעונים 2 המלצה או הנמקה של מפקחים )ראה לעיל תקופת ניסיון(. . אין לפטר עובד הוראה בעל רשיון הוראה קבוע בשנת הניסיון השנייה, אלא רק בהמלצה 3 בכתב של שני מפקחים לפחות מטעם משרד החינוך. המלצה מעין זו תתקבל רק אם משיעוריו של המועמד לפיטורין )שיעורים מלאים!(, ומפקח 4- ביקר מפקח אחד לפחות ב נוסף ביקר בשני שיעורים נוספים במרוצת שנת הלימודים. כל זאת בתנאי שהשניים לא יבקרו יחדיו, לא באותם השיעורים ולא באותו היום, והביקורים ייעשו במפוזר. דהיינו: לא פחות מאשר בשני ימים שאינם רצופים ולא יותר מאשר בשני שיעורים באותו היום. לא פוטר עובד הוראה עם תום שנת הניסיון עפ"י נוהל זה, הוא הופך קבוע במקום עבודתו עם תום השנה השנייה לעבודתו. . תקופת הניסיון של עובד הוראה בעל רשיון הוראה זמני היא שלוש שנים. פיטוריו, על כן, 4 השנים 3- אינם טעונים המלצתם של מפקחים, וניתן להפסיק את עבודתו בכל אחת מ הראשונות לעבודתו. . עובד הוראה בעל רישיון הוראה זמני בשנה השנייה או השלישית לעבודתו, העתיד לקבל 5 בינואר של אותה 1- רישיון הוראה קבוע, חייב להודיע על כך בכתב להנהלת ביה"ס עד ה שנה. הודיע עובד ההוראה כאמור, ולאחר מכן הוענק לו רשיון הוראה קבוע, פיטוריו בתום אותה השנה יהיו טעונים המלצת מפקח אחד בלבד, לאחר שביקר לפחות בשניים

משיעוריו ובמרווח זמן של שבועיים לפחות. )זו עמדת הארגון במקום שבו אין הסכם אחר( ג. פיטורי מורה קבוע

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

2/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online