זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

: למרות האמור לעיל בסעיף זה, עמדת ארגון המורים היא שהנהלת בית הספר הבהרה * במאי של שנת הלימודים, האם ימשיך 31

תודיע למורה מרכז המעבדה עד בתפקידו זה גם בשנה הבאה. ד. שיעור הגמול

גודל המוסד החינוכי שיעור הגמול 3% כיתות 12

עד

5% מ * הגמול אינו פנסיוני אין בהוראות אלו כדי לפגוע או להרע תנאי עבודה שהיו מקובלים בבית הספר, * הערה: .( 7/ , תשנ''ה 5/ , תשמ''ד 6/ חוזרי מנכ''ל תשמ''ב אלא זו תוספת בלבד ) כיתות ויותר 13-

גמול חינוך מיוחד 11.4

גמול חינוך מיוחד 11.4 עובדי הוראה בחינוך המיוחד, במוסדות לחינוך מיוחד או בבתי ספר רגילים בכיתות מקדמות, זכאים לתוספת ''חינוך מיוחד'' כדלקמן: גמול, 14% : ( אם סיימו קורס לחינוך מיוחד 1 גמול. 8.5% : ( אם לא סיימו קורס בחינוך מיוחד 2 , יהיה זכאי 14% מורה שעבד בחינוך מיוחד והיה זכאי על סמך לימודים לגמול של לגמול השתלמות במקום גמול לחינוך מיוחד, אם עבר לעבוד בחינוך הרגיל. .(1.9.1989 ( הגמול הוא פנסיוני ונגזר מהשכר המשולב )תחולה 3 , חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשל''ט, 9/ , חוזר מנכ''ל תשמ''ב 8/ חוזר מנכ''ל תשל''ב ) ,10.3.1983 : (, הסכמי עבודה קיבוציים מ 88/2) חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשמ''ח .( 18.12.2001 ,90-88 גמול ייעוץ - מורים יועצים 12.4 א. כמורה-יועץ יועסק רק מורה בעל רישיון ייעוץ, על מנת לקבל רישיון ייעוץ יש לפנות , ירושלים. 15 למשרד החינוך, אגף כוח אדם, רח' כנפי נשרים .1 תקנון למתן רישיונות ייעוץ - ראו חוזר מנכ''ל תשס''א ב. מורה-יועץ חייב ללמד בכיתה שליש משרה לפחות. ג. מורה-יועץ יקבל שכרו בהתאם לדרגתו, ותקו והיקף עבודתו, נוסף על גמול ייעוץ. ד. גמול-ייעוץ הנו פונקציה של חלקיות העבודה בייעוץ והוותק בייעוץ. ש''ש. 12 ה. הבסיס לחישוב עבודתו של המורה-היועץ בייעוץ הנו ש''ש בייעוץ. 12 מורה-יועץ, העובד יותר בייעוץ, יקבל גמול כאילו הוא עובד רק ש''ש בייעוץ, יקבל גמול יחסית 4- ש''ש, אך לא פחות מ 12- אם הוא עובד פחות מ להיקף עבודתו בייעוץ. ש''ש על מנת שיוכר כמורה, ובסיס 8 מורה יועץ נדרש ללמד לפחות * הערה: ש''ש. 42 ש''ש ולא כעובד מינהל שבסיס משרתו 24 משרתו יהיה :(1.9.1994 ו. שיעור הגמול המלא )תחולה שנות ותק בייעוץ הגמול החודשי גמול ייעוץ - מורים-יועצים 12.4

5% 1 6% 2 7% 3 8% 4 9% ואילך 5 משנה

הנוסחה לחישוב הגמול

ש''ש( 12 עד 4) מס' ש''ש בייעוץ X

גמול ייעוץ מלא

12

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

30/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online