זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ז. מורה-יועץ איננו יכול לכהן במקביל לעבודתו כיועץ גם בתפקיד של מנהל או סגן .(3 חוזר מנכ''ל תשכ''ו/ מנהל בית ספר ) ח. מורה-יועץ זכאי לקבל גם גמול חינוך מיוחד אם עבד בחינוך המיוחד - ראה חינוך מיוחד. ט. גמול הייעוץ הינו גמול פנסיוני )לא כל הבעלויות משלמות עבור רכישת זכויות פנסיה מגמול זה. )מרכז השלטון המקומי לא חתם על הסכם קיבוצי בנדון( ( 1995 , הסכם קיבוצי ספטמבר 5/ חוזר מנכ''ל מיוחד ו' תשל''ד, חוזר מנכ''ל תשמ''ד ) גמול ריכוז מסלול, מגמה או מקצוע - במכללות ובסמינרים 13.4 גמול ריכוז מסלול, מגמה או מקצוע - במכללות ובסמינרים 13.4 בסמינרים ובמכללות ימונו בעלי תפקידים כנ''ל, אשר יקבלו ריכוז בשיעור המפורט מטה )תחולה :(1.9.19898 א. מרכזי מסלול או מגמה ב. מרכזי מקצוע מספר התלמידים כפול מס' ש''ש ההוראה במסלול % הגמול מהשכר המשולב מס' ש''ש במקצוע % הגמול מהשכר המשולב : * הבהרה עובד הוראה יכול לבצע רק אחד משני התפקידים ויכול לקבל רק גמול ריכוז אחד. ~ הגמול אינו פנסיוני. ~ + 87 הסכם מסגרת + 94 תגבור הוראה + הגמולים מחושבים מהשכר המשולב ~ .( 2008 הסכם במגזר הציבורי מדצמבר ) 5% + ( 2001 הסכם עבודה קיבוצי ) 3% תוספת גמול ביטחון 14.4 גמול ביטחון 14.4 א. האחראי לענייני הביטחון בבית הספר, כולל הג''א ומל''ח, זכאי לגמול ביטחון שישולם חודשית. שיעור הגמול 6% . האחראי לענייני ביטחון 1 4% . עוזר לאחראי-ביטחון בפנימייה 2 5% . עוזר לאחראי ביטחון בפנימייה שאינה בתחום רשות מקומית 3 + 98 תגבור הוראה + * הגמולים מחושבים מהשכר המשולב הסכם מסגרת על פי אותו הסכם. 1.12.2009- מ 5%- ( ו 30.112009 )עד 2008 תוספת 3% שעות מתוך שעות הניהול של בית הספר: 3-2 ב. מנהל בית ספר יקציב לאחראי ביטחון + (2001 )הסכם עבודה קיבוצי 2001 תוספת 3% + 1987 2,000 עד 4,000 עד 6,000 עד 8,000 עד 6% 7% 8% 9% ש''ש 39 - 30 6% ש''ש 49 - 40 7% ש''ש 59 - 50 8% ש''ש 69 - 60 9% ומעלה 8,000 10% ש''ש 70- מ ויותר 10%

כיתות 15 ש''ש - לבית ספר עד 2 כיתות. 16 ש''ש - לבית ספר מעל 3 ג. הגמול באחוזים אינו פנסיוני.

גמול פיצול 15.4

גמול פיצול 15.4 גמול פיצול משולם לעובד ההוראה בשיעורים שונים לפי קריטריונים שיפורטו מטה. הגמול ישולם בהתאם לדרגה והוותק בהוראה של המורה.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

31/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online