זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

, הסכם מסגרת, 94 תוספת תגבור הוראה + הוא נגזר מהשכר המשולב .(2008 )הסכם 5% , תוספת 2001 הסכם 3% תוספת .1.12.2008- שתחולתה מ 2008 על-פי הסכם 5% תוספת הבהרה: .3% קודם לכן תוספת זו היתה

גמולים שונים 16.4

גמולים שונים 16.4

שיעור הגמול הערות

שם הגמול

הגמול משתנה בהתאם לתוספת יוקר הגמול משתנה בהתאם לתוספת יוקר הגמול הינו פנסיוני יחידות גמול בהתאם לזכאות 8.75 לכל יחידת גמול( 1.2%) ( הגמול הינו פנסיוני. 1.9.1993- )החל מ 11.5.1993- הסכם עבודה קיבוצי מ יחידות גמול בהתאם לזכאות, 4 לכל יחידת גמול( 1.2%) ( הגמול הינו 1.9.1993- )החל מ .(11.5.1993- פנסיוני )הסכם עבודה קיבוצי מ יחידות גמול. 16 מקסימום לכל יחידת גמול( 1.2%) ( הגמול הינו פנסיוני. 1.9.1993- )החל מ 11.5.1993 הסכם עבודה קיבוצי הגמול באחוזים ישולם למרכז בנוסף על ש''ש המשולמות בגין ביצוע התפקיד גמול זה ישולם למרכז אחד, בנוסף על ש''ש המשולמות בגין ביצוע התפקיד. בבתי''ס שבהם היה נהוג לשלם ליותר הערה: ממרכז אחד, ההסדר יימשך. הגמול הינו פנסיוני

ש''ח 161.05 ש''ח 144.81

(1987) א. הסכם מסגרת תגבור הוראה )הסכם קיבוצי

(1994

ב. תעודת הוראה או כפל תואר

10.5%

4.8%

ג. גמול ביניים

ד. גמול השתלמות

19.2%

5% 10%

M.A ה. גמול תואר גמול תואר ד''ר

6%

ו. ריכוז חברתי בית ספרי

6%

ז. ריכוז שכבה/מסלול

גמול זה ישולם למדריכים המקצועיים במקצועות: עץ, מתכת, סנדלרות ורכב

1%

ח. ריכוז טכני במפת''נים

ט. גמול הדרכה למדריכים פדגוגיים בסמינרים

5%

5% 1%

י. השגחה על פנימייה

לכיתות א' מספר המתאמנים למאמן אחד תלמידים 3 לכיתות ג' לא יעלה על

יא. אימון למורה מאמן

2%

יב. דמי שימוש בכלי נגינה למורים לחינוך ריתמי

ש''ח 38.40

ש''ח 92.47

יג. תוספת ערבה

ניתן כגמול פיצול 1.8.1984- החל מ

יד. גמול למורה תושב''ע

גמול בגין עבודה עם תלמידים לקויי למידה 17.4 גמול בגין עבודה עם תלמידים לקויי למידה 17.4

ואילך יתוגמלו המורים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בגין עבודתם 1.9.2008- החל מ הנוספת במסגרת ההיבחנות עם תלמידים לקויי למידה )בהתאם להתאמות שהוכרו על ידי משרד החינוך(. התשלום הוא בגין כל אחת מההתאמות הניתנות לתלמידים בבחינה, כמפורט להלן: יחידת גמול )לא תלוי בזמן ובמספר התלמידים( 1 - א. תוספת זמן לבחינה יחידת גמול )לא תלוי במספר התלמידים בזמן ההקראה( 1 - ב. הקראת שאלון

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

33/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online