זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

לעיל. 3 כמפורט בסעיף חוזר : פעילות חוץ בית-ספרית בשישי-שבת אינה מזכה בגמול ליווי טיולים ) הערה .( 03/02 משכורות עמדת ארגון המורים היא שיש לשלם, או לא לבצע את הפעילות. . מנהלי בתי הספר יגישו ללשכות המחוזיות של משרד החינוך והתרבות, או לבעלויות בתי 5 ספר את רשימת המורים היוצאים לליווי תלמידים בטיולים ובמסעות בתום כל טיול או מסע, ( שם עובד 1 : לגבי כל המורים וכל הכיתות במרוכז. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים ( מספר ימי הליווי. 4 ( תאריכי הליווי 3 ( מס' תעודת זהות 2 ההוראה . עובדי הוראה המלווים תלמידים במסעות ובטיולים, לרבות פעילות גדנ''ע/של''ח, 6 זכאים לקבל הוצאות כלכלה כמקובל לגבי עובדי המדינה, בהתאם לסכומים שנקבעו (. זכאותו של עובד הוראה לקצובת 1/ חוזר מנכ''ל תשל''ו לתקשי''ר ) 26.232 בפסקה כלכלה בעבור ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב או ארוחת לילה, )כפוף לשינויים החלים מדי פעם(. 26.232 לפי התקשי''ר סעיפים ,8.9.1998 , הסכם עבודה קיבוצי 90-88 - חוזר מיוחד ו' תשל''ד, הסכם השכר ) ( 20.1.1999 חוזר מינהל כספים . תעריפי אש''ל לארוחות: 7 למרות האמור לעיל, בסעיף זה, עובדי הוראה היוצאים לליווי תלמידים בשירות הבהרה: לאומי ובבסיסי אימונים של צה''ל אינם זכאים להוצאות כלכלה, שכן הם מקבלים .( 1/ חוזר מנכ''ל תשל''ו ארוחות בקיבוצים או בבסיסים הצבאיים שבהם הם שוהים ) . גמול ליווי טיולים למורי של''ח בגין לינת לילה: 8 התשלום שיקבל מורה של''ח הינו כמו מורה מלווה אחר )פסיקת בי''ד לעבודה(. שעות בניכוי השעות 14 מורה של''ח זכאי בגין כל יום טיול הכולל לילה, לתשלום בשיעור של ששובץ להוראה באותו יום. ביום האחרון לטיול, שבו חוזרים התלמידים לבתיהם ושאינו כולל לינת לילה, מתגמלים את שעות, בניכוי השעות ששובץ להוראה באותו יום. 10- המורה לשל''ח ב .( 54 סעיף 49 ' עמ 1/ ראה חוזר מנכ''ל תשמ''ב . תעריפי האש''ל למורים מדריכים בהפלגות בים ) 9 תשלום עבור טלפון 19.4 תשלום עבור טלפון 19.4 . אחזקת מכשירי טלפון והשתתפות בשיחות 1 יקבלו כל עובדי ההוראה )עובדי משרד החינוך ועובדי הבעלויות( החזר 1.9.2008- החל ב ש''ח. סכום זה נקבע על ידי 48.60 הוצאות בגין אחזקה ושיחות טלפון בסכום כולל של .(2008 החשב הכללי במשרד האוצר ויעודכן מעת לעת על ידי החשבות )הסכם קיבוצי מנהלים וסגני מנהלים שהיו זכאים, ערב ההסכם, לסכום העולה על הסכום הנ''ל, יהיו זכאים לתשלום הגבוה מבין שניהם. , המועסקות במשרה חלקית 14 עובדות הוראה שהן אימהות לילדים עד גיל הערה: לפחות, נחשבות לצורת אחזקת טלפון והשתתפות בשיחות כמועסקות 79% של במשרה מלאה. . מכשירי טלפון - החזקה והעתקה 2 א. עובד הוראה בבעלות המדינה: , כתוצאה מהעברת שיחות הטלפון ממשרד 8.12.1985 ההטבה בוטלה ביום התקשורת לחברת ''בזק''. ב. עובד הוראה שאינו עובד מדינה: * עובד הוראה שאינו עובד מדינה יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הנ''ל משנת ממחיר ההתקנה על 50% עבודתו השנייה. הבעלות תשלם לעובד ההוראה השתנו הכללים לתשלום אש''ל ארוחות. 1.1.2010- החל מ הזכאות נקבעת לפי שעות העבודה מחוץ למקום העבודה: ש''ח 26.75 = שעות 4 ♦ ש''ח 53.50 = שעות 8 ♦ ש''ח 80.25 = שעות 12 ♦

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

35/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online