זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

* בשנה''ל תשס''ט ותש''ע - לפי חוק ''עסקת החבילה'' - מופחתים מחצית דמי ההבראה.

קצובת ביגוד 23.4

קצובת ביגוד 23.4 א. קצובת ביגוד - כללי * כל עובד הוראה זכאי לקצובת ביגוד, כמקובל לגבי מקבלי קהל בשירות המדינה בהתאם לוותק. * הקצובה היא שנתית ומשולמת במשכורת חודש יולי. * הקצובה תשולם לכל עובד הוראה, בנוסף על קצובת ביגוד לעובדי הוראה הזכאים לה על פי הסדרים מיוחדים וקיימים. * קצובת הביגוד משולמת יחסית לשיעור המשרה, אך לא ליותר ממשרה. ( חוזר מנכ''ל מיוחד ה' תשל''ט ) להלן שיעור הקצובה )תשע''ב( ותק בהוראה הסכום בשקלים ש''ח 1,464 שנים 25 - 1 ש''ח 2,042 שנים ומעלה 26- מ ב. קצובת ביגוד נוספת למורים לחינוך גופני )תשע''ב( ש''ח )תשע''ב( לשנה. 509 * מורה לחינוך גופני המועסק בחצי משרה ויותר יקבל ש''ח )תשע''ב( לשנה. 256 משרה יקבל 1/2- משרה ל 1/3 * מורה לחינוך גופני המועסק בין * הסכומים משולמים במשכורות חודש יולי ועד לגובה של משרה אחת. * הסכומים יעודכנו מידי שנה בשנה לפני מועד התשלום. ( 90-88 הסכם קיבוצי ) ג. קצובת ביגוד למורי של''ח )תשע''ב( ש''ח )תשע''ב( למשרה 919 מעיל רוח. סה''כ 1/3 + זוג נעליים 1 + חולצות 2 + זוגות מכנסיים 2 מלאה. מורים אשר מועסקים בשל''ח במשרה חלקית ומשלימים משרתם בהוראת הערה: מקצוע אחר, זכאים להשלמת תשלום הביגוד בגין עבודתם במקצוע הנוסף אך לא יותר ממשרה אחת בסה''כ. ד. ביגוד למדריכים מקצועיים )תשע''ב( זוג + חלוקים 2 : מדריכים מקצועיים המועסקים באחד המקצועות להלן יהיו זכאים לקבל מידי שנה ש''ח למשרה מלאה. 545 נעלי עבודה. הסכום המיועד לכך הינו . מכונאות 5 . חשמל רכב 4 . מכונאות רכב 3 . מסגרות, צנרת ומבנים 2 . מכניקה 1 . חשמל 9 . מכונאות ציוד קרקע 8 . מכונאות ימית 7 . מיכון חקלאי 6 תעופה . סיפונאים 14 . טבחות 13 . דפוס 12 . עיבוד עץ 11 . קירור ומיזוג אוויר 10 חלוקים. 2 מדריכים מקצועיים המועסקים במקצועות להלן יהיו זכאים לקבל מדי שנה ש''ח למשרה אחת. 338 הסכום המיועד לכך בשנה''ל תשס''ט הינו . אירוח ומשק 4 . עיבוד נתונים אוטומטי 3 . אלקטרוניקה 2 . מכשור ובקרה 1 . לבורנטים תעשייתיים 7 . לבורנטיות למוסדות חינוך 6 . מטפלות מחנכות 5 . אופנה 10 . אמנות שימושית 9 . ספרות 8 * מורות במגמת סיעוד, החייבות לנעול בבית חולים נעליים לבנות גבוהות, זכאיות .( 8/ חוזר מנכ''ל תשמ''ג לזוג נעליים כזה לשנה ) . 2.6.2009 הסכומים המוזכרים לעיל פורסמו בחוזר מנהל משכורות

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

37/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online