זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ש''ח לחודש. 30.36 זכאית לתוספת מעונות של 5 * עובדת הוראה שהיא אם לילד עד גיל * עובדת הוראה המועסקת במשרה חלקית זכאית לתוספת מעונות, בהתאם לחלקיות משרתה. * עובדת הוראה אצל מעסיק המעניק הנחה בתשלום לגני הילדים או למעונות יום, תוכל לבחור בין קבלת ההנחה לבין קבלת תוספת המעונות. * סעיף ''אם'' חל גם על אלמן אוגרוש שילדיו אצלו. * בעקבות פסק דין שקיבל מורה המיוצג על ידי ארגון המורים, גם מורה שהוא אב לילדים , שאשתו העובדת אינה מקבלת תוספת מעונות, זכאי לקבל תוספת זו. 5 עד גיל

תמריצים לעובדי הוראה וחינוך 26.4

תמריצים לעובדי הוראה וחינוך 26.4 תמריצים לעובדי הוראה באזורי העדיפות הלאומית בשנה''ל התשע''ב 2011 באוקטובר 21 , , ד' בתשרי התשע''ב 2/ חוזר מנכ''ל התשע''ב א. תמריצים למורים

, לא ניתנים תמריצים לעובדי הוראה וחינוך המתגוררים 1.3.2007 , החל מ-י''א באדר התשס''ז ועובדים באזורים שהוגדרו טרם מועד זה כאזורי העדיפות הלאומית. זאת בעקבות החלטת בג''צ , הקובעת שיש לבטל את מעמדם של 27.2.2006 , מיום כ''ט בשבט התשס''ז 11163/03 ' מס אזורי העדיפות הלאומית כפי שנקבעו בהתאם לקריטריונים שנהגו עד למועד הגשת העתירה לבג''צ. הוראה זו חלה על עובדי הוראה וחינוך שלא קיבלו תמריצים בעבר ואשר הגישו בקשות לגף

.1.3.07 , התמריצים לאחר י''א באדר התשס''ז ב. תמרוץ ותגמול מיוחדים )"חוזים אישיים"(

גם בשנת הלימודים התשע''ב, כבשנת הלימודים התשע''א, תופעל מערכת תמרוץ ותגמול מיוחדים בכל אזורי העדיפות הלאומית כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה מתאריך כ''ו בכסלו התש''ע, .13.12.2009 ראה נספח א' - רשימת היישובים.

מבטלים את כל ההוראות והנהלים הקודמים בנדון. הנהלים המפורטים מטה .02-5604771/2 ' בשאלות אפשר לפנות אל גף התמריצים למורים, טל

תשלומי שכר וטבלת שכר 27.4

תשלומי שכר וטבלת שכר 27.4

א. מועד לתשלום שכר חודשי ''שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם. בשכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, רואים כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש'' בחודש לאחר חודש העבודה, וכך נהוג במשרד החינוך. 1- לכן את השכר יש לשלם ב בכל חודש, הואיל 5- בשלטון המקומי וברשתות ציבוריות השכר משולם בדרל כלל ב והכסף מועבר ממשרד החינוך, ותהליך העברת הכספים דורש כמה ימים .( תיקון תשמ''ה לחוק ) ב. הלנת שכר שכר שלא משולם במועד הוא שכר עבודה מולן. ימים(, זכאי לפיצויי הלנה 9 בחודש )איחור של 9- עובד הוראה שקיבל שכרו אחרי ה רטרואקטיביים החל מהיום הראשון של הלנת שכרו. לחוק הלנת שכר 17 ג. פיצוי הלנת שכר - סעיף . לשכר מולן יתוסף הסכום הגבוה מבין אלה )להלן - פיצוי הלנת שכר(: 17''

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

39/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online