זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

פיטורים של עובד הוראה קבוע טעונים החלטה של ועדה פריטטית שחברים בה נציגי משרד החינוך, ו/או הבעלות וארגון המורים. סוגי פיטורים של עובד הוראה קבוע: 3 - קיימים סוגי הפיטורים - כאשר מדובר בצמצום אובייקטיבי בבית הספר )ירידה במספר פיטורים תקציביים .1 התלמידים, צמצום מספר הכיתות, סגירת מגמות והפחתת תקן השעות(. - כתוצאה מהפרת משמעת חמורה של המורה, שהוכחה פיטורים משמעתיים .2 בבי''ד משמעתי של השלטון המקומי או בבי''ד משמעתי של עובדי המדינה. - פיטורים כתוצאה מאי-התאמה של מורה קבוע למערכת החינוך. פיטורים פדגוגיים .3 2 זהו תהליך שנמשך שנתיים ימים, בו מעורבים בשנה הראשונה לתהליך הפיטורים מפקחים קבעו שהמורה מועמד לפיטורים, הוא מקבל ''אזהרת 2 מפקחים. אם מנכ''ל''. מפקחים. בהתאם להוראות הקיימות אם 3 בשנה שלאחר מכן המורה מבוקר על ידי המפקחים בשנה 3 מועצת המפקחים של המחוז החליטה על פי דוחות הפיקוח של השנייה, שיש להפסיק את עבודת המורה, כי אז שר החינוך או מנכ''ל משרד החינוך יישלחו למורה מכתב פיטורים. . אין לקבל כל פיטורים כדבר מובן מאליו הערה: בכל מקרה יש לפנות למזכיר הסניף בו נמצא בית ספרך. ד. הגבלת פיטורים של עובדת הוראה בהיריון או בטיפולי פוריות . אין לפטר עובדת הוראה בהיריון הנמצאת בתקופת ניסיון. 1 נוהלי פיטורין של עובדת כנ"ל כפופים לאמור בחוזר מנכ"ל. : להלן נוסח חוזר המנכ"ל בנדון .2 "פיטורי מורות בהיריון בתקופת ניסיון בחינוך העל יסודי". הרינו מביאים לתשומת לב הבעלויות על מוסדות החינוך את מסקנותיה של ועדה משותפת למשרד החינוך והתרבות, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים בישראל וארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בעניין פיטורי מורות בהיריון בתקופת ניסיון במערכת החינוך העל-יסודי, שבסמכות הבעלות לפטרן. ( 208 סעיף 9/ חוזר מנכ''ל תשל''ב ) (. אסור לפטר עובדת בהיריון, למעט עובדת ארעית או זמנית המועסקת 2) אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים - אלא בהיתר משרד העבודה ומטעמים שאין להם קשר להיריון. שר העבודה אינו רשאי להתיר פיטורים שלעובדת בהיריון, אלא אם שוכנע שהפיטורים אינם בקשר להיריון. )ב(. לפי ההוראות הנהוגות במערכת החינוך, יש להודיע לעובד הוראה על פיטוריו במאי של שנה פלונית. הפיטורים נכנסים לתוקפם 31- עד ה בספטמבר שלאחר מכן. 1- ביום ה )ג(. התעורר הצורך בפיטורי עובדת הוראה בהיריון בתקופת ניסיון במערכת מטעמים המוצדקים עפ"י החוק, לא תפנה הבעלות החינוך העל-יסודי )ב( לחוק עבודת נשים, 9 לשר העבודה בבקשה להיתר סעיף ,אלא לאחר שנדון המקרה בפני 1954 תשי"ד . ( 9 חוזר מנכ"ל ל"ה ) ועדה פריטטית בהרכב הרשום מטה . נציגי הסתדרות המורים בישראל )לפי העניין(. 1 . נציגי ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים )לפי העניין(. 2 ( בחוק 9 ראה סעיף ) :1954- לפי חוק עבודת נשים תשי"ד )א(. (. אסור לפטר אישה עובדת הנמצאת בחופשת לידה, לרבות חופשה 1) ללא תשלום מטעמים רפואיים לאחריה, ואסור לתת הודעת פיטורים שתיכנס לתוקפה באותה תקופה.

. נציגי משרד החינוך והתרבות. 3 . נציגי המרכז לשלטון מקומי. 4

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_33

3/31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online