זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. תשלום עבור שאלונים יכלול גם את הגהת השאלונים של חברי הוועדה לפני 3 שכפולם. שעות. 8 . מקסימום חישוב משך הבחינה בשעות לצורך תשלום יהיה 4 . תאריך קובע לתעריפי חיבור שאלוני בחינות הוא התאריך האחרון שבו התבקש 5 מחבר השאלון להגישו למשרד. . השגחה בבחינות בבתי הספר 2 כל רכיבי השכר( + בשיא הוותק M.A )שכר משולב של מורה X 1.65 96 . בדיקת הבחינות 3 ש''ח( 140) ערך שעה = א. תעריף למחברת מכסת בדיקת מחברות לשעה * הבהרות: ( התשלום יהיה על בסיס תעריף למחברת בחינה. 1 ( נושא קביעת המכסות לבחינות, בכתב או בעל פה, הוא בתחום סמכותם 2 של המפקח המרכז ומחלקת הבחינות. ( מעריך בחינות בגרות זכאי לתשלום בגין שעות עבודה על השתתפות ביום 3 היערכות טרם תחילת בדיקות המחברות, ובתנאי שהוא מתמיד בהערכה. ב. בחינה בעל-פה בהתאם להסכם הקיבוצי בין ארגון המורים 1.9.2008- נכון ל ש''ח ) 140 ערך שעה .( למשרד האוצר ערך שעה = תעריף לנבחן מכסת הנבחנים לשעה * הבהרות: התשלום יהיה על בסיס תעריף לנבחן. נבחנים. 5 שכר מינימום לבחינה בעל פה יהיה שווה לתעריף בחינה של לבוחנים מחוץ לעיר מגוריהם ישולם שכר ביטול זמן. מערך שעה של בחינה 25% התעריף של שעת ביטול זמן יהיה בגובה של בעל פה. ג. בחינות מעקב בנתיב הטכנולוגי .( 1.9.2008- נכון ל ש''ח ) 140 ערך שעה * הבהרות: ( התשלום יהיה על בסיס שעה המוקדשת לקבוצת נבחנים. 1 ( מספר השעות המקסימלי לתשלום בגין בחינות מעקב לקבוצת נבחנים 2 שעות. 16 אחת הוא ( לבוחנים מחוץ לעיר מגוריהם ישולם ביטול זמן. 3 ( תעריף בחינות המעקב יהיה לפי התעריף שיהיה קיים ביום המעקב האחרון. 4 ד. בדיקת עבודה שנתית כל רכיבי השכר + בשיא הוותק P.hd שכר משולב של מורה = א. ערך שעה 96 (1.9.2008- ש''ח )נכון ל 140 ערך שעה ב. שכר בודק עבודה שנתית

ש''ח לתלמיד. 800 מורה ב.א. יקבל סך של ~ ש''ח לתלמיד. 990 מורה מ.א. יקבל סך של ~ ש''ח לתלמיד. 1,194 מורה דוקטור יקבל סך של ~

* הבהרה: בדיקת העבודה השנתית כוללת קריאת העבודה ושיחה עם כותב העבודה,

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_35

41/42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online