זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

תלמידים בכיתה. 40 * מספר התלמידים בכיתות ז' - י' לא יעלה על תלמידים בכיתה. 38 * בכיתה י''א - י''ב לא יעלה על * בכל מקרה של אכלוס יתר יש להודיע מיד לוועד המורים ו/או למזכיר הסניף.

תלמידים 32- , המספר המקסימלי של תלמידים בכיתות יופחת ל 2008 החל מההסכם הקיבוצי בהדרגה ולפי אשכולות סוציו-אקונומיים עד להשלמת התהליך בכל מערכת החינוך. למטרה זאת יוקצה .2009 בספטמבר 1- מיליון ש''ח, החל מ 200- תקציב מיוחד אשר יגדל מדי שנה ב ב. מספר תלמידים במעבדה תלמידים. 20 * תקן קבוצת עבודה במעבדה הינו עד 29 תלמידים בחטיבה העליונה ועד 24 * כאשר קבוצת העבודה היא הכיתה כולה, ניתן ללמדעד תלמידים בחטיבת הביניים. ג. מספר תלמידים בשיעורי חנ''ג

תלמידים. 26 * קבוצה שמצורפת משתי כיתות אם, ניתן ללמד מקסימום תלמידים. 40 * אם הקבוצה כוללת תלמידים מכיתת אם אחת - ניתן ללמד עד

תלמידים. 38 בכיתות י''א ו-י''ב עד הגנה משפטית ואחריות מקצועית 10.5

הגנה משפטית ואחריות מקצועית 10.5 תביעה משפטית אפשרית נגד עובד הוראה: א. תביעה אזרחית המוגשת בידי האזרח. ב. תביעה פלילית המוגשת על ידי המדינה. א. הגנה משפטית בתביעה אזרחית

עובד הוראה שנתבע לדין אזרחי בעניין הקשור לעבודתו בבית הספר, כגון: תביעות נזיקין של תלמיד * בגין רשלנות, יעביר מיד את התביעה המקורית לידי היועץ המשפטי של משרד החינוך ויצרף לה פרטים אלה: מספר תעודת זהות, שם בית הספר, מספר טלפון בית הספר, כתובת פרטית וטלפון בבית. * אם לא התקבלה כל תגובה בכתב, יפנה המורה טלפונית ללשכת היועץ המשפטי במשרד החינוך . משרד החינוך מכיר בדרך כלל באחריותו השילוחית למעשיו של עובד 02-560222 :' בירושלים, טל הוראה שהוא עובד מדינה. כל מקרה יישקל לגופו ובהתאם לנסיבותיו תיקבע עמדת המשרד. לגבי עובד בעלות, יש לפנות לבעלות על בית הספר. למרות האמור לעיל, משרד החינוך לקח עליו אחריות כלפי כל מוסדות החינוך, גם שאינם בבעלות המדינה, וביטח את כולם ביטוח צד ג'. תנאי לכך הוא שבית הספר יהיה בפיקוח משרד החינוך. פועל יוצא הוא שבמקרה של תביעה אזרחית, משרד החיוך, באמצעות חברת הביטוח ''ענבל'', מקבל עליו את הוצאות הייצוג המשפטי ואת פסק הדין, על כל המשתמע ממנו. ב. הגנה משפטית בתביעה פלילית כל עובדי ההוראה מבוטחים בחברת הביטוח ''ענבל'' מפני תביעות בגין עבירות פליליות, כשיסוד * מיסודותיה של העבירה הוא מעשה רשלנות בגין מעשה או מחדל כלשהו, שנעשה תוך מילוי תפקיד ולשם מילוי תפקיד בין כותלי המוסד או מחוצה לו. חברת ''ענבל'' תעמיד להגנת העובד-הנתבע עורך/ת דין מתוך רשימת עורכי הדין שברשותה. * בכל מקרה של הגשת תביעה פלילית נגד עובד הוראה יש לפנות ליועץ המשפטי של משרד החינוך, רח' , ירושלים. 2 דבורה הנביאה * מכל מקום, עובד הוראה הנתבע תביעה אזרחית או פלילית, הקשורה בעבודתו כמורה, זכאי להגנה משפטית. במקרה של תביעה כזאת, רצוי מאוד שיפנה למזכיר/ת הסניף כדי לקבל ייעוץ והפניה למשרד .( 5/ חוזר מנכ''ל תשמ''א החינוך ) ( לחץ כאן ) ג. ביטוח אחריות מקצועית ביטוחים 9.5 ביטוחים 9.5

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

2/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online