זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

. קיזוז ומניעת תשלום כפול: 6 כל סכום שישולם עפ"י כיסוי ביטוחי זה למבוטח או ליורשיו, יקוזז מכל סכום שממשלת- ישראל או מעסיקו )שעפ"י הזמנתו ניתן הכיסוי הביטוחי(, יחויבו לשלם לו בשל אותו אירוע, אף אם החיוב הוא עפ"י כיסוי ביטוחי אחר, כלשהו. אם הנזק מכוסה ע"י ביטוח שנתן מבטח אחר, לא תהיה חובה לשלם עפ"י כיסוי ביטוחי זה. . ועדת חריגים 7 ועדה ובה נציגי חב' "ענבל", משרד החינוך, ארגון המורים העל יסודיים והסתדרות המורים, תחליט ברוב קולות, על סמך פנייה של אחד מארגוני המורים, בכל עניין חריג הקשור בתשלום ימים מיום הפגיעה. במקרים 10 הוצאות בגין התאונה. הוועדה רשאית להחליט על תשלום בתוך חריגים נוספים, בהתאם לשיקול דעת חברי הוועדה, רשאית הוועדה להחליט שניתן יהיה להגדיל את סכום הפיצוי השבועי בהתאם לנסיבות המקרה או להמשיך לשלמו מעבר לתקופה שנקבעה בפוליסת הביטוח. במקרים חריגים, כאשר התאונה התרחשה במקום מרוחק או שהמורה מאושפז במקום מרוחק ממקום מגוריו, תוכל הוועדה להמליץ על פיצוי בגין הוצאות נלוות, שהיו למשפחתו של עובד ההוראה בגין זאת )הוצאות נסיעה של בני משפחה, שמרטף וכ"(. פיצוי זה הנו בנוסף לפיצוי המגיע מתוקף הפוליסה. ב. ביטוח רכוש של עובד הוראה (1.9.92 1 )חוזר מנכ"ל תשנ"ג * עובד הוראה, שהוא עובד מדינה ורכושו נפגע במסגרת עבודתו בבית הספר, יפנה בכתב ללשכת היועץ המשפטי של משרד החינוך רח' דבורה , ירושלים, ויציין נסיבות המקרה. 2 הנביאה * יצרף מסמכים וקבלות מתאימים - כל פנייה נדונה לגופו של עניין בוועדה בין-משרדית. * עובד הוראה המועסק על ידי בעלות אחרת יפנה לבעלות כנ"ל. * בכל מקרה יש לעדכן את מזכיר הסניף. ג. ביטוח נכות מקצועית במקביל למשא ומתן ולהסכם שארגון המורים חתם עם חברת הפנסיה ''מבטחים החדשה'' , מקבוצת מנורה, הצלחנו גם לבטח את המורים בביטוח נכות מקצועית, דבר שלא היה קיים עד כה בכלל ולמורים בפרט. זהו הישג שאינו קיים בקרנות הפנסיה האחרות ואשר הגענו אליו הודות לגודלו של ארגון המורים, דבר שהכריע את המשא ומתן מול חברות הביטוח. התנאים טובים לאין שיעור מאלו שב''מבטחים'' הוותיקה ובפנסיה התקציבית של המדינה. ככל שמצטרפים יותר מורים לקרן הפנסיה ''מבטחים'' , על פי ההסדר שהשגנו, הטבה זו תלך ותתרחב לציבור גדול יותר של חברי הארגון. . כולם בלא עלות למורים הישג זה מתווסף לביטוחים האחרים שעשינו לחברינו, ביטוח זה מיועד למורים אשר אינם יכולים להמשיך לעבוד כמורים מסיבות בריאותיות וקרן הפנסיה לא מכירה בהם כנכים כפי שמפורט בסעיף ו' בהמשך. : עיקרי הביטוח ( ושבעקבותיה 17 - מחלה או תאונה שארעה לראשונה בתקופת הפוליסה )לפי סעיף מקרה הביטוח נכנס המבוטח למצב של אובדן כושר עבודה מלא. בכל מקרה שלקרן חובה לשלם פיצויי אובדן כושר כבודה למבוטח, סכום זה יופחת מהפיצויים להן זכאי המבוטח לקבל לפי תנאי פוליסה זו. מועד קרות הארוע יהיה על-פי קביעת רופא החברה. להלן פירוט מקרי הביטוח המכוסים על-פי פוליסה זו: א. בעיות גב משמעותיות המונעות יכולת עמידה וכוללות את התנאים הבאים: ממצא רנטגן משמעותי. 1. א ממצאים קליניים נוירולוגים משמעותיים כגון אובדן תחושה, הפרעות מוטוריות 2. א או אובדן שליטה על הסוגרים. אשפוז בבית חולים. 3. א ב. חוסר יכולת כתיבה - מגבלה רפואית המונעת אפשרות לכתוב )כולל בעיות עצביות ומוטוריות(.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

4/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online