זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ג. אובדן כושר הדיבור - אובדן כושר הדיבור הדיבור/צרידות קשה ביותר המלווה בהופעת בצקת במיתרי הקול והופעת יבלות על פניהם והיא תוצר של .MISUSE/DISUSE ויכלול לכל SPEECH THERAPIST המצב הרפואי אובחן וטופל על-ידי קורסי טיפול ודיבור. 18 הפחות

ד. אובדן כושר עבודה מלא - אי יכולתו המוחלטת של המבוטח כתוצאה ממקרה , לעסוק 75% הביטוח להמשיך לעסוק במקצוע ההוראה בשיעור של לפחות במקצוע בו עסק המבוטח עד לאותו האירוע. ימים לאחר קרות מקרה הביטוח , שבהם לא זכאי המבוטח 90 : תקופת המתנה לפיצויי חודשי. ד. ביטוח אחריות מקצועית )הביטוח אינו כרוך בתשלום( ארגון המורים ביטח את חבריו בביטוח אחריות מקצועית. ביטוח זה הינו יחיד במינו וללא עלות למורה חבר ארגון המורים. המשמעות היא שמורה זכאי להגנה משפטית ולכיסוי הוצאותיו בכל תביעה שיתבע והקשורה לעבודתו כמורה, מבלי שיצטרך להיות תלוי בטוב ליבו של המעסיק, אשר במקרים רבים בעבר ידע, לא אחת, להטיל האשמות במורה, תוך יצירת ניגוד עניינים בין המעסיק לבין המורה. מקרה הביטוח: 1.1 הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים מסויימים הנפתחים נגד המוטב, הנובעים ממעשה או מחדל שנעשה על ידו או שנטען שנעשה על ידו במהלך תקופת הביטוח או לאחר התאריך הנקוב ברשימה כתאריך הרטרואקטיבי, לצורך ביצוע עבודתו במסגרת עיסוקו המקצועי כמורה - עובד הוראה במוסד חינוך מוכר, חבר ארגון המורים העל-יסודיים, לרבות הוצאות ערעור וייצוג עד לערכאה הסופית האפשרית, עד הכרעת דין/או גזר דין שיוטל עליו בהליכים פליליים, בכפוף לגבול האחריות כמצויין ברשימה. תנאי מוקדם לעמדת עורך/ת דין, להגשת ערעור כאמור, יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך/ת הדין אשר מופיע/ה בערכאה שעליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס

ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור. הליכים משפטיים מסויימים: 1.2 חקירה משטרתית 1.2.1 ועדות חקירה/בדיקה פנימית או חיצונית של משרד החינוך או מעסיק 1.2.2 הליך משמעתי שנקבע על ידי משרד החינוך או מעסיק 1.2.3 הליכים פליליים 1.2.4 הליכים אזרחיים 1.2.5 הליך מנהלי או הליך אחר בבית משפט 1.2.6 גבולות אחריות: 1.3 אחריות המבטח על פי פוליסה זו לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים בדף הרשימה. מובהר בזאת כי גבולות האחריות למקרה אחד מתייחס לכל ההליכים המשפטיים הנובעים מאותה מסכת עובדתית. דמי ביטוח שנתיים המשולמים החל מיום תחילת הביטוח, שעל המבוטח 1.4 לשלם למבטח בהתאם לתנאי הפוליסה ולתוספות כמפורט ברשימה. הרשימה: 1.5 דף המצורף לפוליסה המהווה חלק בלתי נפרד ממנה והכולל מספר פוליסה, פרטים אישיים של המבוטח, רשימת מוטבים, מועד תחילת הביטוח ומועד סיומו, דמי הביטוח ואופן פירעונם ומידע ספציפי נוסף הנוגע לפוליסת המבוטח. תקופת הביטוח: 1.6 שנה אחת מיום תחילת הביטוח כמפורט ברשימה. הוצאות משפטיות )כולל ערעור(: 1.7 כל סוגי ההוצאות הנדרשות לצורך ניהול ההליכים המשפטיים המסויימים ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שכר טרחת עורך/ת דין, שכר טרחת חוקרים ויועצים, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים ולמעט כל קנס, פיצוי או תשלום עונשים המוטלים בגזר הדין.

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

5/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online