זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

שכ''ט עורך/ת דין: 1.8 המבטח, על חשבונו, יעמיד לרשות המוטב עורך/ת דין ויישא בהוצאות 1.8.1 האחרות הדרושות כמוגדר בפוליסה, לשם מתן הגנה משפטית. היה והמוטב אינו חפץ בשירותיו/ה של עורך/ת הדין שהעמיד לרשותו 1.8.2 המבטח, רשאי המוטב לפנות לעורך/ת דין על פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח את המוטב בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידו לעורך/ת דין שלא ממאגר חברת הביטוח בהתאם לטבלת שכר טרחה המבוססת על פי כפל הסכומים הקבועים לסניגוריה הציבורית במועד התשלום בפועל. המבוטח: ארגון המורים העל יסודיים. 1.9 המבטח: ''מנורה מבטחים'' - ביטוח בע''מ. 1.10 סייגים לחבות המבטח המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך/ת דין להגנה משפטית בגין: עבירות שהיסוד הנפשי לגביהן הוא זדון, כוונה או מטרה פלילית. 2.1 עבירות לפי פקודת התעבורה )נוסח חדש( והתקנות, הצווים, ההודעות 2.2 והכללים אשר הוצאו מכוחה. עבירות הקשורות בשביתה או השבתה לא חוקית. 2.3 תביעה שהוגשה לערכאה משפטית מחוץ למדינת ישראל. 2.4 עבירה או מקרה שקדמו להצעת הביטוח ואשר המבוטח ידע בעת הגשת 2.5 הצעת הביטוח כי עלולים לשמש עילת תביעה נגדו. תנאי הפוליסה פרשנות: 3.1 פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר, המצורפים לה, ייקראו כחוזה אחד וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה תהא להם אותה המשמעות המיוחדת בכל מקום שבו הם מופיעים, אלא אם כן נאמר אחרת. כל האמור בפוליסה בלשון יחיד משמעו גם רבים ולהיפך, וכל האמור במין זכר משמעו גם מין נקבה ולהיפך. תחולת החוק: 3.2 יחולו על כל הקשור לפוליסה זו, 1981 - הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ''א ככל שיתחייב על פי העניין. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים: 3.3 אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, דמי הביטוח והדמים האחרים המגיעים 3.3.1 28 מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך ימים מתאריך תחילת התקופה הביטוח. הימים האמורים לעיל, אלא במועדים 28 לא שולמו דמי הביטוח תוך 3.3.2 אחרים עליהם הוסכם במפורש, יישא כל תשלום הפרשי הצמדה למדד עבור תקופת האשראי מיום תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל. לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו, יישא הסכום 3.3.3 שבפיגור בנוסף על הפרשי ההצמדה כנקוב לעיל, הפרשי ריבית עבור תקופת הפיגור, לפי השיעור המקובל בתקנות באותה העת, אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור וכחלק בלתי נפרד ממנו. יום לאחר שהמבטח 15 לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור תוך 3.3.4 דרש מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. 21 יתבטל כעבור אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, לרבות הוצאות המבטח. ביטוח הביטוח, כאמור, לא יפגע בזכויות התביעה על פי הפוליסה בגין מקרה ביטוח שקרה קודם לביטול הביטוח. ביטול הביטוח: 3.4 מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי 3.4.1

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

6/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online