זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

בפוליסה, רשאי המבטח לפי שיקול דעתו לבטל את הביטוח בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח. האמור לעיל כפוף לכך שהודעה על כך תישלח למבוטח בכתב ובדואר רשום, לפחות המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש מבטח סביר ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, 3.4.2 לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח בכתב ובדואר רשום יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. 90 לפחות בביטול על פי דרישת המבוטח יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. תביעה לתגמולי ביטוח: 3.5 כל מכתב, תביעה פלילית, הזמנה או הודעה משפטית, הודעה על חקירה, 3.5.1 יישלחו למבטח מיד לאחר קבלתם על ידי המבוטח. כן תינתן הודעה בכתב למבטח בהקדם האפשרי לאחר שייוודע למבוטח כי הליכים משפטיים, חקירה משפטית או חקירה כלשהי, עומדת להתקיים בקשר למקרה כלשהו העלול לגרום לתביעה על פי פוליסה זו. המבטח יהיה רשאי לדרוש מהמבוטח כל מסמך, פרטיכל, חוות דעת 3.5.2 מומחים, עדויות, החלטות בית משפט ופסקי דין וכל חומר אחר המצוי בידיו ו/או בידי עורך דינו הקשור בניהול ההליכים המשפטיים. המבוטח יורה לעורך הדין להעמיד כל חומר כאמור לרשות המבטח. תחלוף: 3.6 היתה למבוטח או למוטב בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי 3.6.1 כלפי צד שלישי שלא מכוח חוזה הביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם תגמולי ביטוח ובשיעור התגמולים ששילם. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף באופן שיפגע 3.6.2 בזכותו של המבוטח או המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח. ה. ביטוח רפואי קולקטיבי כללי ''העיקר הבריאות'' - ביטוי השגור בפי כולנו במהלך חיינו מאות ואלפי פעמים. האם אנו באמת מתייחסים אל בריאותנו כעיקר? האם כל אחד ואחד מאיתנו ערוך ליום בו יזדקק לשירותי בריאות איכותיים לשם הצלת חייו, הארכתם ומניעת כאב וסבל? האם לא די בחברות בקופות החולים או בהצטרפות לביטוח המשלים מטעמה כדי להבטיח זאת? ואולי באמת קיים צורך לרכוש פוליסת ביטוח פרטית לנו ולבני משפחתנו? רמת הרפואה בישראל נחשבת לגבוהה מאוד. לעומת זאת רמתה הכוללת של מערכת הרפואה, על כל מנגנוניה ושיטות העבודה שלפיהם היא פועלת, הוא בכי רע. הרפואה הקהילתית בישראל היא זמינה מאוד וניתנת ברמה גבוהה ובהיקף רחב לאזרחי המדינה. אבל, כאשר אותו אזרח נזקק לשירותים מיוחדים או מורכבים יותר, מעבר לרפואה הראשונית, כדוגמת: ניתוחים מורכבים בארץ, טיפולים מיוחדים בחו''ל, תרופות מיוחדות או במצב סיעודי, אז נחשפים חסרונותיה של מערכת הבריאות הציבורית. הכיסויים הרפואיים שמספק החוק באמצעות סל הבריאות הממלכתי הם חלקיים או מותנים בתנאים משפטיים מצטברים, שהסיכוי לעמוד בהם נמוך, ולפיכך הסיכויים להצלת חיי הנזקק או הארכתם או מניעת סבל וכאב, הם נמוכים. יש לציין כי מדובר באירועים רפואיים שעלותם יקרה ביותר, ומשמעותם הכלכלית היא קריטית לגבי כל אחד מאיתנו. בהיעדר גיוס מספיק של כספים דינו של החולה ידוע מראש. כדי להתגבר על מגבלות השירותים הניתנים במסגרת סל הבריאות הבסיסי, קופות החולים מציעות למבוטחים מסלולי שירותי בריאות נוספים )שב''ן( הידועים בכינויים ''ביטוח משלים''. אולם במקרה של אירועים רפואיים גדולים, ''הביטוח המשלים'' מעניק פתרונות חלקיים בלבד למקרים שכדי לטפל בהם, באופן נכון ואיכותי, נדרשים סכומי עתק. לשם דוגמא: הביטוחים המשלימים מציעים למעשה ללקוח כיסוי בסכומים של מאות אלפי שקלים לניתוחים מיוחדים והשתלות. אבל, אם בוחנים תחת זכוכית מגדלת את התקנונים העומדים מאחורי יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ובמקרה כזה ישלם 90

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_36

7/62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online