מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוג מבוגרים בנופית / נופשית

כדור מים נשים חוג כדור מים ימים ושעות

21:00-22:00 | ' א 21:00-22:00 | ' ד בריכת נופשית

מקום

לא מנוי ש"ח 250

מנוי

עלות

ש"ח 200

26

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator